velikost textu

Kulturněhistorický potenciál rozvoje periferních oblastí v Česku (Případová studie Horažďovicka, Kašperskohorska a Netolicka)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturněhistorický potenciál rozvoje periferních oblastí v Česku (Případová studie Horažďovicka, Kašperskohorska a Netolicka)
Název v angličtině:
Cultural and Historical Potential of Peripheral Regions´ Development in Czechia (Case Study Horažďovice, Kašperské Hory and Netolice Microregions)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Rudová
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Eva Heřmanová, Ph.D.
Id práce:
78199
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kulturněhistorický potenciál; regionální rozvoj; periferie; kulturní geografie; dědictví; regionální identita; Česko
Klíčová slova v angličtině:
cultural and historical potential; regional development; periphery; cultural geography; heritage; regional identity; Czechia
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá kulturněhistorickým potenciálem rozvoje periferních oblastí Česka na příkladu tří modelových území – regionů obcí s pověřeným obecním úřadem Horažďovice, Kašperské Hory a Netolice. Práce má několik cílů: provést diskurzní analýzu konceptu kulturněhistorického potenciálu a souvisejících pojmů, posoudit možnosti zahrnutí tohoto potenciálu do konceptu regionálního rozvoje periferních oblastí Česka, identifikovat kulturněhistorický potenciál konkrétních modelových území a navrhnout možnosti jeho využití. Metodika práce spočívá jednak ve studiu literatury a jednak ve výzkumu zaměřeném na zvolené regiony. Kulturněhistorický potenciál je stanoven podle identifikovaných prvků a jejich významu. Hodnoty jsou s ohledem na požadovanou srovnatelnost relativizovány vůči rozloze, počtu obyvatel a počtu částí obcí. Práce přinesla několik zjištění: (i) v odborné literatuře neexistuje jednotná definice pojmu kulturněhistorický potenciál; (ii) kulturněhistorický potenciál se využívá v regionálním rozvoji zejména v oblasti cestovního ruchu (rozvinutí kulturněhistorického potenciálu orientované „dovnitř“ regionu – posilování regionální identity, kvalita místního kulturního života apod. – je výrazně méně časté); (iii) kulturněhistorický potenciál se liší v pohraničním regionu a v modelových územích ve vnitrozemí. Vzhledem k nízkému počtu modelových území však nelze vyslovit závěry obecnějšího charakteru, a to ani o možných příčinách tohoto stavu (historický vývoj versus vliv dalších specifik). Klíčová slova: kulturněhistorický potenciál; regionální rozvoj; periferie; kulturní geografie; dědictví; regionální identita; Česko
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the cultural and historical potential of the development of peripheral regions of Czechia. The case study covers three model areas – regions of municipalities with an authorised municipal office Horažďovice, Kašperské Hory and Netolice. The aim of the thesis is to accomplish a discursive analysis of the concept of the cultural and historical potential, together with related terms, and to consider feasibility of its embodiment into the context of surrounding regions development in Czechia, to identify cultural and historical potential of selected model areas and to propose possibilities of its usage. The methodology lies in the study of literature and in the research of selected areas. The cultural and historical potential is rated from the identifiable elements and their particular importance. The potential is relative to the area, number of inhabitants and the number of parts of the municipality. The thesis highlights several findings: (i) the coherent definition of the term cultural and historical potential does not exist in scientific literature; (ii) usage of tourism perspectives in the regional development is ahead of focus on local population (regional identity and local cultural life is less frequent); (iii) cultural and historical potential differentiate in the border region and inner country model areas. In reference to the small number of model areas it is impossible to express general conclusion, even about the possible causes of this effect (historical evolution versus impact of other specific aspects). Key words: cultural and historical potential; regional development; periphery; cultural geography; heritage; regional identity; Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Rudová 3.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Rudová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Rudová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Eva Heřmanová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 81 kB