velikost textu

Rodičovská zodpovědnost a omezující zásahy státu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovská zodpovědnost a omezující zásahy státu
Název v angličtině:
Parental responsibility and restricting interventions by state
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Špačková
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
78192
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodičovská zodpovědnost, rodič, dítě, zásah
Klíčová slova v angličtině:
Parental responsibility, Parent, Child, Intervention
Abstrakt:
Abstrakt P ráce poj ednává o rodi čovské z odpově dnost i a m ož n ých z ásaz í ch z e s t ran y s t át u j akož t o důl ež i t é součást i práva rodi nného, res p. občanského, j ehož právní úprava j e obsaž ena z ej m éna v z ákoně č. 93/ 1963 S b., o rodi ně a s úči nnost í od 1. 1. 2014 v občan ském z ákoní ku. J ádro prác e t voří podrobn ý roz bor a kt uál ní právní úprav y rodi čovsk é z odpovědnost i a m ož n ých z ásahů, a t o v kont ex t u s akt uál ní j udi kat ur ou a odbo rnou l i t erat urou. P rác e poj ednává o p ří pad ech ul ož ení v ýcho vn ých opat ř ení , poz as t avení , om e z ení a z bavení rodi čovs ké z odpovědnost i , dál e o pří pad ech náhradní péč e o dí t ě, konkrét ně o pěst ounské péči , ochr anné a úst avní v ýchov ě, a dál e o o svoj ení bez souhl asu rodi čů osvoj ované ho dí t ět e. P ráce obs ahuj e rovněž sro vnání st ávaj í cí práv ní úprav y rodi č ovsk é z odpovědnos t i a m ož n ých z ásahů dl e z ákona č. 93/ 1963 S b., o rodi ně, a nové právní úprav y dl e z ákona č . 89/ 2012 S b., občanského z ákoní ku.
Abstract v angličtině:
Abstract The t hesi s de al s wi t h parent al resp onsi bi l i t y and pot ent i al st at e i nt ervent i on as an im port ant part of fam i l y l aw, or i n som e cases ci vi l l aw, whi ch i s re gul at ed b y A ct No. 94/ 1963 C ol l ., on t he Fam i l y (t he “F am i l y Act ”), and Act No. 89/ 2012 C ol l ., t he C i vi l C ode, effect i v e from 1 J anuar y 2014. The t hesi s ce nt res on an anal ysi s of t he l e gal r e gul a t i on of par ent al res pons i bi l i t y and pot ent i al i nt ervent i ons, especi al l y i n t he cont ex t of current c ase l aw an d professi onal l i t er at ure. In t he t hesi s I co nsi der t he i m pos i t i on of corre ct i ve m easu res; sus pensi on, rest ri ct i on and t e rm i nat i on of par ent al ri ght s, a nd nec essar y subst i t ut es for fam i l y car e such as fost e r care, prot ect i ve yo ut h and youn g off enders r ehabi l i t at i on, adj udi cat ed t reat m ent i n a sp e ci al i n -pat i ent i nst it ut i on, and t he cases of adopt i on wi t hout parent al co nsent . The t hesi s al so i ncl udes a com pari son of t he current l e gi sl at i on o f t he p ar ent al r espo nsi bi l i t y and pot ent i al i nt ervent i ons accordi n g t o t he Fa m i l y Act and i ncom i ng l e gi sl at i on ac cor di ng t o t he C i vi l C ode.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Špačková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Špačková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Špačková 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB