velikost textu

Vliv chronického působení morfínu na funkci signálních systémů řízených trimérními G-proteiny v srdci potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv chronického působení morfínu na funkci signálních systémů řízených trimérními G-proteiny v srdci potkana
Název v angličtině:
Effect of chronic morphine treatment of rats on myocardial signaling systems regulated by trimeric G-proteins
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Škrabalová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Oponent:
RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D.
Id práce:
78172
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morfin, receptory spřažené s G-proteiny, opioidní receptory, β adrenergní receptory, adenylylcykláza
Klíčová slova v angličtině:
morphine, G-protein coupled receptors (GPCR), opioid receptors, β adrenergic receptors, adenylyl cyclase
Abstrakt:
Abstrakt V nedávné době bylo zjištěno, že působení morfinu může významně omezovat poškození tkáně, ke kterému dochází v průběhu ischemie myokardu. Molekulární mechanismy, kterými morfin působí na srdce, jsou však doposud jen velmi málo objasněny. Záměrem této práce bylo sledovat vliv chronického 10denního a 27denního působení nízkých (1 mg/kg/den) a vysokých (10 mg/kg/den) dávek morfinu na expresi vybraných receptorů spřažených s G-proteiny (GPCR) a na expresi a aktivitu adenylylcyklázy (AC). Chronický vliv morfinu snižoval expresi к-opioidních receptorů až při 27denním působení, 10denní působení nemělo na expresi receptorů vliv. Při stanovení exprese β1-AR a β2-AR pomocí imunoblotů nebyla zjištěna významná změna jejich distribuce, avšak přesnější stanovení exprese β-AR pomocí saturační vazebné studie odhalilo, že při 27denním podávání vysokých dávek morfinu dochází k patrnému nárůstu celkového počtu těchto receptorů. Podávání vysokých dávek morfinu indukovalo zvýšenou expresi adenylylcyklázy (AC) isoformy V/VI, množství exprimované AC se přitom snižovalo úměrně s dobou od ukončení podávání morfinu. Nízké dávky morfinu indukovaly expresi AC jen při 27denním podávání. Chronické působení morfinu nemělo vliv na bazální aktivitu AC, zvyšovalo však stimulovanou aktivitu AC, a snížilo inhibiční vliv aktivovaných Gi podjednotek na aktivitu AC. Z našich výsledků vyvozujeme, že chronické působení morfinu má vliv na zvýšení exprese AC V/VI a primárně neindukuje změnu množství opioidních receptorů v cytoplasmatické membráně. Chronické podávání morfinu zřejmě ovlivňuje β-adrenergní signální systém a vede k upregulaci stimulačních a downregulaci inhibičních drah ovlivňujících aktivitu AC. Klíčová slova: morfin, receptory spřažené s G-proteiny, opioidní receptory, β-adrenergní receptory, adenylylcykláza
Abstract v angličtině:
Abstract It has recently been discovered that the effect of morphine can significantly reduce the tissue damage that occurs during myocardial ischemia. The molecular mechanisms by which morphine acts on the heart are still little understood. The aim of this thesis was to monitor the effect of chronic 27-day and 10-day administration of low (1 mg/kg/day) and high (10 mg/kg/ day) doses of morphine on the expression of selected G-protein-coupled receptors (GPCR) and on the expression and activity of adenylyl cyclase (AC). Chronic (27 days) morphine treatment reduced the expression of к-opioids receptors, but 10-day morphine exposure did not influence the expression of these receptors. Assessment of β1- and β2-AR by immunoblot technique did not show any significant change in the expression, but the more accurate determination of β-AR expression using the saturation binding studies revealed that 27-day treatment with high doses of morphine appreciable increased the total number of these receptors. Administration of high doses of morphine led to marked up-regulation of adenylyl cyclase (AC) isoforms V/VI, and the amount of AC decreased proportionally with the time of discontinuation of morphine administration. Low doses of morphine up- regulated AC only during 27-day administration. Chronic morphine exposure did not affect the basal aktivity of AC however, it increased the stimulated AC aktivity and reduce the inhibitory effect of activated Gi subunits on the enzyme activity. Our results indicate that chronic morphine exposure has significant effect on the expression of AC V/ VI and does not induce any change in the amount of opioid receptors in the cytoplasmic membrane. Chronic morphine administration appears to affect myocardial β-adrenergic signaling system and leads to upregulation of the stimulatory pathways and downregulation of the inhibitory pathways affecting the activity of AC. Keywords: morphine, G-protein coupled receptors (GPCR), opioid receptors, β-adrenergic receptors, adenylyl cyclase
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Škrabalová 797 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Škrabalová 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Škrabalová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 430 kB