text size

Antinocicepční a neurotoxické účinky opioidů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Antinocicepční a neurotoxické účinky opioidů
Titile (in english):
Antinociceptive and neurotoxic effects of opioids
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Radka Moravcová
Supervisor:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Opponent:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Thesis Id:
78168
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
08/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
1. Abstrakt Léčebné vlastnosti opioidů jsou známy již více než dvě tisíciletí. Mechanismy spojené s jejich analgetickými účinky byly však z velké části dešifrovány teprve až v posledních 20 letech. Existuje několik typů opioidních receptorů, z nichž tři hlavní (µ, κ, δ) a peptidový systém jsou zapojeny v antinocicepčních procesech a jsou rozdílně rozšířeny v nervovém systému. Při vnímání bolesti a antinocicepci je velmi důležitá role kalcia. Změny v jeho koncentraci jsou klíčové pro výlev neurotransmiterů. Vztah mezi analgetickými účinky opioidů a dostupností Ca2+ v CNS je vysvětlován tak, že snížením extracelulární koncentrace Ca2+ nebo snížením jeho průchodu přes membránu se zvyšuje opioidní antinocicepce. Analgetický efekt opioidů je limitován jejich relativně vysokou schopností vyvolávat toleranci nebo závislost. Tyto efekty vznikají však až při vysokých dávkách a dlouhodobém užívání, tudíž při správném užívání opioidů by těžké komplikace vznikat neměly. Opioidy mohou mít však i účinky neurotoxické. Opioidy indukovaná toxicita nastává v případě, že tyto látky při svém odbourávání v játrech uvolňují toxické metabolity. Neurotoxicita může být vyvolána oxidací dvojné vazby v chemické struktuře opioidu a na základě toho mohou vznikat volné radikály poškozující tkáň. Tato práce shrnuje současné poznatky zabývající se problematikou antinocicepčních a neurotoxických účinků opioidů. Klíčová slova: nocicepce, neurotoxicita, opioidy, opioidní receptory, tolerance, závislost
Abstract:
2. Abstract The curative actions of opioids have been known over two millenia. However, the mechanisms of their analgesic effects were only decoded in the last 20 years. There are 3 main types of opioid receptors (µ, κ, δ), that are together with the opioid peptidic system involved in antinociceptive processes and are widespread in the nervous system. Calcium plays a very important role in the pain perception and antinociception. Changes in its concentration are crucial for the neurotransmitter release. The relationship between the analgetic actions of opioids and the availability of Ca2+ in the CNS is explained in the way that, decreasing extracellular concentration of Ca2+ and/or by passaging through the membrane, antinociception will increase. Opioid analgesic effects are limited by their relatively high ability to create tolerance or addiction. Since these effects only result from heavy doses and long-term usage, severe complications should not arise during the right usage of these drugs. However, opioids can also have neurotoxic effects. The opioid-induced toxicity occurs in case when opioids release toxic metabolites during the process of their degradation in the liver. The neurotoxicity can be induced by the oxidation of the double bond in the opioid´s chemical structure, thus producing free radicals damaging the tissue. This work summarizes the contemporary knowledge, concerning opioid antinociceptic and neurotoxic effects. Keywords: nociception, neurotoxicity, opioids, opioid receptor, tolerance, dependence
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Radka Moravcová 353 kB
Download Abstract in czech Mgr. Radka Moravcová 18 kB
Download Abstract in english Mgr. Radka Moravcová 14 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 83 kB
Download Opponent's review RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 125 kB
Download Defence's report 403 kB