velikost textu

Molekulární fyziologie opioidních receptorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární fyziologie opioidních receptorů
Název v angličtině:
Molecular physiology of opioid receptors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martin Valný
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Oponent:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Id práce:
78166
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Opioidní receptory, opioidy, signalizace, tolerance, závislost, GPCR, struktura, funkce
Klíčová slova v angličtině:
Opioid receptors, opioids, signaling, tolerance, dependence, GPCR, structure, function
Abstrakt:
Abstrakt Opioidní receptory (OR) patří mezi receptory spřažené s G proteiny (GPCR). Prostřednictvím především inhibičních G proteinů třídy Gi/Go regulují účinky opioidních agonistů vedoucí primárně ke snížení neuroexcitability. Klonováním byla potvrzena existence čtyř podtypů opioidních receptorů µ, κ, δ a ORL 1, z nichž každý reguluje účinky určité skupiny opioidních ligandů. Hlavním cílem této práce je shrnutí poznatků objasňujících funkce OR na molekulární úrovni. Akutní expozice OR jejich agonistům vede k aktivaci signalizačních kaskád vyvolávajících analgesii. Chronická expozice OR opioidním agonistům ovšem vede k desenzitizaci a internalizaci receptorů a k vývoji adaptačních procesů vedoucích k potlačení opioidní akce, což vede ke vzniku opioidní tolerance a závislosti. Ačkoliv v poznání molekulárních mechanismů signalizace OR byl učiněn velký pokrok, k jejich úplnému pochopení je stále velmi daleko.
Abstract v angličtině:
Abstract The opioid receptors (OR) belong to the family of G protein-coupled receptors (GPCRs). ORs mediate the effects of the opioids, leading primarily to inhibition of neuroexcitability, predominantly through the class of the inhibitory G proteins Gi/Go. Cloning of ORs confirmed the existence of four subtypes of ORs, which mediate effects of different classes of opioid ligands. The major aim of this work is to summarize the current knowledge about characteristics and function of ORs at the molecular level. Acute exposition of ORs to their agonists results in activation of the signaling cascades that trigger mechanisms leading to analgesia. Chronic exposition of ORs to their agonists leads to desensitization and internalization of the receptors and induces adaptive changes in signal transduction system that suppresses the opioid action, and may result in the development of opioid tolerance and dependence. Although a big progress has been made in the field of understanding the molecular mechanisms of the OR-mediated signaling, there are still a lot of unresolved questions that are necessary to answer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Valný 708 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Valný 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Valný 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB