velikost textu

Oxidativní stres jako možný důsledek působení opioidů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oxidativní stres jako možný důsledek působení opioidů
Název v angličtině:
Oxidative stress as the possible outcome of opioid treatment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Böhmová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Oponent:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Id práce:
78165
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Opioidy, oxidativní stres, reaktivní formy kyslíku, volné radikály, antioxidanty
Klíčová slova v angličtině:
Opioids, oxidative stress, reactive oxygen species, free radicals, antioxidants
Abstrakt:
Abstrakt Volné radikály a reaktivní formy kyslíku jsou neustále vytvářeny ve všech aerobních organismech. Mohou být zapojeny v etiologii některých nemocí, jako je rakovina, ateroskleróza, revmatoidní artritida, nemoci jater, ledvin, kardiovaskulární, neurodegenerativní onemocnění či předčasné stárnutí. Volné radikály a reaktivní formy kyslíku také mohou způsobit oxidativní poškození důležitých buněčných komponent-proteinů, lipidů a DNA. V buňkách existují antioxidační systémy, které neutralizují tyto radikály. Patří mezi ně některé vitamíny (kyselina askorbová, α-tokoferol, β-karoten) a enzymy, např. superoxiddismutasa přeměňující superoxidový radikál na peroxid vodíku a molekulární kyslík, či katalasa odstraňující peroxid vodíku. Dalším důležitým enzymem odstraňující peroxid vodíku v lidských buňkách je glutathionperoxidasa. Při snížené aktivitě antioxidantů dochází k nadměrné produkci volných radikálů vedoucí k oxidativnímu stresu. Mezi prooxidanty (látky vyvolávající oxidativní stres) patří i opioidy. Opioidy svými účinky snižují aktivitu antioxidačních enzymů a mohou vytvářet reaktivní formy kyslíku. Cílem této práce je shromáždit poznatky týkající se potenciální schopnosti opioidů vyvolávat oxidativní stres. Jsou zde stručně shrnuty informace o opioidech, oxidativním stresu, volných radikálech a antioxidantech. Klíčová slova Opioidy, oxidativní stres, reaktivní formy kyslíku, volné radikály, antioxidanty.
Abstract v angličtině:
Abstract Free radicals and reactive oxygen species are continuously formed in all aerobic organisms. They may be implicated in ethiology of some diseases such as cancer, atherosclerosis, rheumatoid arthritis, liver, renal, cardiovascular, and neurodegenerative diseases and premature aging. Free radicals and reactive oxygen species can also cause oxidative damage to important cellular components – proteins, lipids, and DNA. Cells are equipped with antioxidant systems to neutralize these radicals. The antioxidant system includes some vitamins (ascorbic acid, α-tocopherol, β-carotene) and enzymes, e.g., superoxide dismutase converting superoxide radical to hydrogen peroxide and molecular oxygen or catalase destroying H2O2. Another important H2O2-removing enzyme in human cells is glutathione peroxidase. Reduced activity of antioxidants leads to excessive production of free radicals resulting in oxidative stress. Opioids belong among pro-oxidants (chemicals inducting oxidative stress). Opioids can decrease activity of antioxidant enzymes and generate reactive oxygen species. The aim of this bachelor thesis is to gather information regarding the opioid ability to elicit oxidative stress. It briefly summarizes our current knowledge about opioids, oxidative stress, free radicals and antioxidants. Key words Opioids, oxidative stress, reactive oxygen species, free radicals, antioxidants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Böhmová 728 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Böhmová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Böhmová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB