text size

Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny
Titile (in english):
Morphostructural analysis of the Hřibovská hornatina
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jakub Stemberk
Supervisor:
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Pavel Roštínský
Thesis Id:
78061
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Physical Geography and Geoecology (NFGGD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
morfostrukturní analýza, aktivní tektonika, říční síť, okrajový sudetský zlom, Hřibovská hornatina
Keywords:
morphostructural analysis, active tectonics, Sudetic Marginal Fault, Hřibovská hornatina Mts.
Abstract (in czech):
Abstrakt Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny Diplomová práce se zabývá morfostrukturní analýzou Hřibovské hornatiny (podcelek Rychlebských hor). Severovýchodní okraj studovaného území tvoří svah na okrajovém sudetském zlomu, který představuje jednu z nejvýznamnějších tektonických zón ve střední Evropě. Proto byly práce zaměřeny na prostorové rozmístění vybraných geomorfologických tvarů a analýzu parametrů říční sítě, které mohou potenciálně indikovat recentní tektonickou aktivitu v rámci studovaného území. Výsledkem je navržený průběh zlomů výrazných v morfologii. Aktivita zlomů byla posouzena na základě změn intenzity eroze vodních toků projevující se v příčných a podélných profilech. Podle hodnot SL indexu byly vymezeny části studovaného území, které vykazují recentní tektonickou aktivitu. Výstupem diplomové práce je morfostrukturní mapa Hřibovské hornatiny a okolí v měřítku 1 : 25 000. Klíčová slova: Morfostrukturní analýza, aktivní tektonika, říční síť, okrajový sudetský zlom, Hřibovská hornatina.
Abstract:
Abstract Morphostructural analysis of the Hřibovská hornatina Mts. This work deals with morphostructure analyses of the Hřibovská hornatina Mts., part of the Rychlebské hory Mts. Northeastern border of the studied area is created by the mountain front slope controlled by the Sudetic Marginal fault, which is one of the most conspicuous tectonic structures in central Europe. This is the main reason why works were focused on the analyses of stream network parameters and spatial distribution of those selected landforms which could potentially indicate recent tectonic activity in the studied area. As a result, supposed courses of faults marked in morphology were suggested. Fault activity assessment was considered on changes in erosion intensity indicated in longitudinal and crosswise profiles of stream valleys. Based on the values of Stream-Length index the areas with recent tectonic activity were delimited. The final output of this work is the morphostructure map of the Hřibovská hornatina Mts. and the adjacent area. Key words: Morphostructural analysis, active tectonics, Sudetic Marginal Fault, Hřibovská hornatina Mts.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jakub Stemberk 6.02 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jakub Stemberk 23.03 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jakub Stemberk 86 kB
Download Abstract in english Mgr. Jakub Stemberk 83 kB
Download Supervisor's review RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 33 kB
Download Opponent's review Mgr. Pavel Roštínský 59 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 81 kB