velikost textu

Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny
Název v angličtině:
Morphostructural analysis of the Hřibovská hornatina
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Stemberk
Vedoucí:
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Roštínský
Id práce:
78061
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morfostrukturní analýza, aktivní tektonika, říční síť, okrajový sudetský zlom, Hřibovská hornatina
Klíčová slova v angličtině:
morphostructural analysis, active tectonics, Sudetic Marginal Fault, Hřibovská hornatina Mts.
Abstrakt:
Abstrakt Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny Diplomová práce se zabývá morfostrukturní analýzou Hřibovské hornatiny (podcelek Rychlebských hor). Severovýchodní okraj studovaného území tvoří svah na okrajovém sudetském zlomu, který představuje jednu z nejvýznamnějších tektonických zón ve střední Evropě. Proto byly práce zaměřeny na prostorové rozmístění vybraných geomorfologických tvarů a analýzu parametrů říční sítě, které mohou potenciálně indikovat recentní tektonickou aktivitu v rámci studovaného území. Výsledkem je navržený průběh zlomů výrazných v morfologii. Aktivita zlomů byla posouzena na základě změn intenzity eroze vodních toků projevující se v příčných a podélných profilech. Podle hodnot SL indexu byly vymezeny části studovaného území, které vykazují recentní tektonickou aktivitu. Výstupem diplomové práce je morfostrukturní mapa Hřibovské hornatiny a okolí v měřítku 1 : 25 000. Klíčová slova: Morfostrukturní analýza, aktivní tektonika, říční síť, okrajový sudetský zlom, Hřibovská hornatina.
Abstract v angličtině:
Abstract Morphostructural analysis of the Hřibovská hornatina Mts. This work deals with morphostructure analyses of the Hřibovská hornatina Mts., part of the Rychlebské hory Mts. Northeastern border of the studied area is created by the mountain front slope controlled by the Sudetic Marginal fault, which is one of the most conspicuous tectonic structures in central Europe. This is the main reason why works were focused on the analyses of stream network parameters and spatial distribution of those selected landforms which could potentially indicate recent tectonic activity in the studied area. As a result, supposed courses of faults marked in morphology were suggested. Fault activity assessment was considered on changes in erosion intensity indicated in longitudinal and crosswise profiles of stream valleys. Based on the values of Stream-Length index the areas with recent tectonic activity were delimited. The final output of this work is the morphostructure map of the Hřibovská hornatina Mts. and the adjacent area. Key words: Morphostructural analysis, active tectonics, Sudetic Marginal Fault, Hřibovská hornatina Mts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Stemberk 6.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jakub Stemberk 23.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Stemberk 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Stemberk 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Roštínský 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 81 kB