velikost textu

Funkční analýza kvality spermií po působení vybraných endokrinních disruptorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkční analýza kvality spermií po působení vybraných endokrinních disruptorů
Název v angličtině:
Functional analysis of sperm quality after endocrine disruptor treatment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Linhartová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Konzultant:
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
Id práce:
77958
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
endokrinní disruptory, fertilizace
Klíčová slova v angličtině:
endocrine disruptors, fertilisation
Abstrakt:
Cíl Cílem mé práce bylo zjistit, zda vybrané endokrinní disruptory (EDs) mají vliv na reprodukční parametry spermií. Moje práce se díky dvěma experimentálním modelům, na kterých byl zkoumán vliv vybraných ED, dělí na dvě části: A) pokusy na praseti divokém (Sus scrofa), B) pokusy na okounu říčním (Perca fluviatilis L.). A) Na kančím modelu byl testován vliv vybraných EDs (zearalenone (ZEN), di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), vinklozolin (VIN) na průběh kapacitace, akrosomální reakce in vitro a změny v detekci a lokalizaci vybraných proteinů. B) Na rybím modelu byl zkoumán vliv vybraného ED bisfenol A (BPA) na motilitu a rychlost pohybu rybích spermií Výsledky Savčí model U savčího modelu zkoumané EDs průkazně ovlivňovaly průběh kapacitace i akrosomální reakci ve srovnání s kontrolními vzorky. Metodou průtoková cytometrie jsem prokázala nárůst počtu značených buněk v průběhu kapacitace a snížení počtu značených buňek po AR a porovnala rozdíly mezi experimentálními vzorky a kontrolními. Ve vyšších koncentracích EDs jednoznačně potlačovaly akrosomální reakci a tudíž snižovaly počet spermií schopných oplození. Vypovídací schopnost výsledků detekce akrosomální reakce byla potvrzena využitím různých metodických přístupů (imunofluorescence, imunodetekce, SDS elektroforéza, chlotetracyklinová analýza). Rybí model U rybího modelu in vitro studie ukázala, že BPA ovlivňuje procento pohyblivých spermií a jejich rychlost pohybu. BPA o různých koncentracích ovlivňoval procento pohyblivých spermií, trajektorii spermií, dobu, po kterou se pohybovaly a rovněž jejich rychlost. BPA v nízkých koncentracích (0,12-0,25 mM), zvyšoval rychlost pohybu spermií a zároveň snižoval procento pohyblivých spermií a dobu motility. Mechanismus účinku nízkých koncentrací BPA na vyšší rychlost pohybu spermií u rybího modelu není znám a bude podroben dalšímu detailnímu výzkumu pomocí analyzátoru motility a obrazu. Závěr Podařilo se mi zjistit, že vybrané endokrinné disruptory (ZEN, DEHP a VIN) ovlivňují průběh kapacitace a akrosomální reakce u kančích spermií a u rybích spermií, ovlivňuje (BPA) motilitu spermií. Jestliže dané fyziologické děje jsou narušené, je ohrožen úspěch oplození a reprodukce jak u savců, tak u ryb. Endokrinní disruptory, jako možné polutanty životního prostředí, ohrožují reprodukci obou druhů živočichů a mají dopad i na reprodukci lidí.
Abstract v angličtině:
The aim The aim of my study was to determine whether the selected endocrine disruptors (EDs) affect reproductive parameters of sperm. Due to two experimental models, in which was tested the influence of selected Eds, my work is divided into two parts: A) On the boar model (Sus scrofa) was tested effect of selected EDs (zearalenone (ZEN), di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), vinclozolin (VIN) on the course of capacitation, acrosome responses in vitro and changes in the detection and localization of selected proteins. B) On the fish model (Perca fluviatilis L.) was tested the influence of the selected ED- bisphenol A (BPA) on the motility and velocity of fish sperm movement. Results Mammalian model In mammalian model the course of capacitation and acrosome reaction was significantly influencing by the examined EDs in comparision with control samples. The increase of the number of marked cells during capacitation and reduce of the number of marked cells after AR compared with the differences between experimental and control samples was confirmed by the flow cytometry method. At higher concentrations EDs clearly inhibited acrosome response and thus reduce the number of sperm capable of fertilization. The relevancy of the results of detection acrosome reaction was confirmed by using various methodological approaches. Fish model The study in vitro on fish proved that BPA affects the percentage of motile sperm and their velocity. Different concentrations of BPA affect the percentage of motile sperm, sperm trajectory, the period of their movement as well as their speed. BPA at low concentrations (0.12 to 0.25 mM) increased the speed of sperm movement and also reduced the percentage of motile sperm and duration of their movement. The mechanism of effect of low concentrations of BPA on a higher speed of sperm movement in the fish model is unknown and will be subjected to further detailed research using the image and motility analyzer. Conclusion I proved that selected EDs (ZEN, DEHP and VIN) affect the course of capacitation and acrosome reaction at boar sperm. In case of the fish sperm BPA affects sperm motility. If the physiological processes are damaged, there is a risk of an unsuccessfull fertilization and reproduction in both examined models. EDs as environmental pollutants can threaten the reproduction of both species and they can negatively affect human reproduction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Linhartová 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Linhartová 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Linhartová 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Linhartová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB