velikost textu

Přelomový rok 1989 a drogy ve společnosti z pohledu jednotlivce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přelomový rok 1989 a drogy ve společnosti z pohledu jednotlivce
Název v angličtině:
The year 1989 as a turning point and drugs in society as perceived by an individual
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Šťastný
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.
Id práce:
77798
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce: Přelomový rok 1989 a drogy ve společnosti z pohledu jednotlivce. Pod tímto názvem se skrývá rozpracování drogové problematiky skrze rok 1989 z české odborné literatury od nástupu socialismu do současné doby. Pohled jednotlivce, který je pro mou práci velmi důležitý a stěžejní se v přelomovém období věnuje pražskému regionu ve stanovených cílech výzkumu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: Teoretická část, jejímž cílem je z české odborné literatury zabývající se historií drogové problematiky, podat náhled na celkové dění nejprve v Československu a poté v České republice. Praktická část: je zaměřena formou empirického výzkumu na poukázání vývojové situace před rokem 1989 až do současnosti v rámci pražského regionu ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí, prostřednictvím strukturovaných rozhovorů.
Abstract v angličtině:
English Summary Graduation thesis: The milestone year 1989 and drugs in the society in the view of an individual. This title covers the elaboration of the drug issue through 1989 in the Czech expert literature, dealing with the period since the advent of socialism up to the present days. The view of an individual, which is very important and crucial for the thesis, attends to the region of Prague, within the set objectives of the research. The work is divided into two main parts: The theoretical part which aims to produce an insight into the general happening first in Czechoslovakia and subsequently in the Czech Republic, using the Czech expert literature dealing with the history of drug problems. Practical part consists of an empirical research that focuses on demonstrating the development direction before 1989 up to these days within the region of Prague in three categories which are closely related, using structured interviews.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Šťastný 626 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Šťastný 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Šťastný 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. 143 kB