velikost textu

Poválečný vývoj a každodenní život v Nových Lidicích (obyvatelé Lidic a jejich vzpomínky na pietní vzpomínky a život v obci)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poválečný vývoj a každodenní život v Nových Lidicích (obyvatelé Lidic a jejich vzpomínky na pietní vzpomínky a život v obci)
Název v angličtině:
Post-war development and daily life in Lidice (memories of Lidice residents of reverent memorials and the life in the village)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Havlůjová
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Id práce:
77795
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou poválečného vývoje Lidic od roku 1945 do roku 1989 s určitým přesahem i do dalších let. Diplomka se pokusila ukázat, jakým způsobem Lidice byly využívány komunistickým režimem k propagandě socialismu a jakým způsobem se to odrazilo na životě místních obyvatel. Autorka popisuje a hodnotí výstavbu nové obce a s tím činnost spatých organizací, zejména Společnosti pro obnovu Lidic a britského hnutí Lidice Shall Live, které založil Sir Barnett Stross. Osobnosti Strosse se autorka věnuje obsáhleji, vzhledem k tomu, že se dostala do kontaktu s jeho příbuznými ve Velké Británii, kde získala osobní vzpomínky na zakladatele nových Lidic. Druhým problémem, na který se diplomatka zaměřila, je život v nových Lidicích a vnímání pietních vzpomínek a života obyvateli Lidic. Pramennou základnou se pro ni staly zejména vzpomínky pamětníků, které získala a zpracovala dle metody oralní historie. Orální prameny doplnila studiem literatury a analýzou archivních pramenů zejména ze SOaK Kladno, Fondu Společnosti pro obnovu Lidic, Národního archívu v Londýně a dobového tisku. Skupinu respondentů tvořili obyvatelé Lidic. S respondenty byla vedena životopisná vyprávění s doplňujícími otázkami týkajících se pietních vzpomínek a každodenního života v Lidicích.
Abstract v angličtině:
POST-WAR DEVELOPMENT AND DAILY LIFE IN LIDICE (memories of Lidice residents of reverent memorials and a life in the village) Author deals with post-war development of Lidice since 1945 to 1989 with certain enjambment to years to come.Thesis tries to show, which way Lidice were exploited by communist regime to socialism propaganda and how it reflected in lives of Lidice residents. Author describes and assesses construction of new village together tied up with cooperating organizations, particularly Society for Lidice reconstruction a British movement Lidice Shall Live founded by Sir Barnett Stross. Author concetrates on Barnett Stross more closely concerning the fact author has contacted his family in Great Britain, where she has obtained memories on founder of new Lidice. Secondly, diplomate concentrates on life in new Lidice and perception of reverent memories and life of Lidice residents. Primarily, memories of narrators became main source base, which she has acquired and processed by oral history method. Diplomate replenished oral sources by literature studies and archive sources analysis (mainly from SOaK Kladno, Society for Lidice reconstruction fund, London National Archive and period press). Group of respondents were Lidice residents, who were lead to tell their biographical stories with extra questions heading to their reverent memories and everyday life in Lidice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Havlůjová 4.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Havlůjová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Havlůjová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Randák, Ph.D. 120 kB