velikost textu

Pražský skauting za normalizace - Vzpomínky skautských činovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražský skauting za normalizace - Vzpomínky skautských činovníků
Název v angličtině:
Prague Scouts during the normalization era - Memories of Scout Leaders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Havel
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Id práce:
77791
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Práce se zaměřuje na období Normalizace, zejména na dějiny skautingu v Praze v letech 1968 – 1989. Popisuje historii hnutí v tomto období a pomocí metody orální historie tematizuje základní přístupy skautských činovníků ke konci organizace Junák a také jejich další činnost. Skrze koncept kolektivní paměti pak hledá důvody rozdílných pohledů a představ i s jejich historickými kořeny a důsledky. Nakonec také sleduje individuální příběhy jednotlivých skautských vedoucí na pozadí běhu „velkých dějin“. KLÍČOVÁ SLOVA Orální historie, paměť, skauting, Junák, Praha, Kruh, Psohlavci, Normalizace, volný čas.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This paper focuses on the era of Normalization, specifically on history of the scouting in Prague in years 1968 – 1970. It describes history of the movement in this period and, through the method of oral history, explores main approaches of scout leaders regarding the end of the organisation. It searches, with the help of the concept of collective memory, for the main reasons of different views and expectations, including their roots in the history and future consequences. In the end it also pursues individual stories of scout functionaries on the background of big history. KEYWORDS Oral history, memory, scouting, Junák, Prague, Kruh, Psohlavci, Normalization era, leisure time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Havel 772 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Havel 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Havel 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB