velikost textu

Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma
Název v angličtině:
Spirituality of Presence: the Significance of R. Voillaume’s Work
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Jajtner, Th.D., Ph.D.
Školitel:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Oponenti:
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Id práce:
77672
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
R. Voillaume, Ch. de Foucauld, Malí bratři Ježíšovi, moderní katolická spiritualita, pojetí přítomnosti v teologii, vztah kontemplativní a aktivní spirituality
Klíčová slova v angličtině:
R. Voillaume, Ch. de Foucauld, Little Brothers of Jesus, modern Catholic spirituality, the concept of presence in theologty, the relationship between contemplative and active spirituality
Abstrakt:
Anotace v českém jazyce Předložená disertační práce “Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma” se zabývá životem a dílem R. Voillauma (1905-2003). Představuje jeho dílo jako spiritualitu přítomnosti, přesněji jako spiritualitu dvojí přítomnosti: přítomnosti Bohu a lidem. Po úvodní části, která se věnuje jeho životu, historickému kontextu a nárysu jeho díla, pokračuje rozborem jeho knižního díla. Hlavním tématem je relecture Foucauldovy „spirituality Nazareta“ ve světle zmíněného konceptu přítomnosti: ona skrytá a tichá „přítomnost v srdci mas“ tak poukazuje nejen k významu spirituality „skrytého života“, ale také k hlubokému příklonu k situaci současného člověka, k hledání autentického křesťanského života jako života „přítomnosti“, který se tvůrčím a nekonformním způsobem snaží zpřístupnit bohatství víry dnešnímu člověku. V závěru zasazuje foucauldovskou spiritualitu – jejímž je Voillaume hlavním vykladatelem – do kontextu katolické spirituality a Voillaumovu spiritualitu přítomnosti hodnotí ve světle biblické teologie. Teoreticky kombinuje personalistický a systematický přístup. Voillaumovo dílo chápe jako významný projev moderní katolické spirituality a jako výzvu situaci křesťanů a církve dnes.
Abstract v angličtině:
English abstract The present dissertation Spirituality of Presence: the Significance of R. Voillaume’s Work focuses on the life and work of R. Voillaume (1905-2003). His work is understood as “spirituality of presence”, or – to be more precise – of double presence: presence to God and presence to man. After the introductory part dealing with Voillaume’s life, historical context and a survey of his work, the dissertation continues with an analysis of his literary work. The main theme is a relecture of Foucauld’s “spirituality of Nazareth” in the light of the mentioned concept of presence: the hidden and silent “presence in the midst of men” refers not only to the significance of “hidden life” in Catholic spirituality, it also points out to the deep openness to the situation of modern man and to the search of an authentic Christian life as a life of “presence” trying to make the life of faith accessible to a contemporary man in a creative and nonconformist way. The conclusion puts Foucauldian spirituality (whose main interpreter is R. Voillaume) into the context of Catholic spirituality and confronts his spirituality of presence with the findings of biblical theology. Theoretically, the dissertation combines personalistic and systematic approaches. Voillaume’s work is understood as a major manifestation of Catholic spirituality in the modern times and as a challenge to the situation of Christians and the church today.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Jajtner, Th.D., Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Jajtner, Th.D., Ph.D. 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Jajtner, Th.D., Ph.D. 114 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Jajtner, Th.D., Ph.D. 423 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 214 kB