text size

Indukce na caspasach nezávislé buněčné smrti inhibitory histondeacetylas

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Indukce na caspasach nezávislé buněčné smrti inhibitory histondeacetylas
Titile (in english):
Histone deacetylase inhibitors induced caspase-independent cell death
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Tomáš Groh
Supervisor:
RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D.
Opponent:
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Thesis Id:
77524
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Biochemistry (31-250)
Study programm:
Biochemistry (N1406)
Study branch:
Biochemistry (NBIOD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
inhibitory histondeacetyláz, kaspáza, buněčná smrt, cytotoxicita
Keywords:
histone deacetylase inhibitors, caspase, cell death, cytotoxicity
Abstract (in czech):
Abstrakt Neuroblastom je nejčastější extrakraniální solidní nádor u dětí. I přes velký pokrok moderní klinické medicíny, některé formy neuroblastomů jsou stále obtížně léčitelné. Tato práce se zabývá sledováním mechanismů působení inhibitorů histondeacetylas (HDAC) na neuroblastomové buněčné linie. Inhibitory HDAC mohou přispět k regresi nádorových buněk ovlivněním struktury chromatinu a tím zvýšením exprese důležitých tumor supresorových genů. Tyto geny mimo jiné aktivují apoptotické dráhy, které mohou být i nezávislé na caspasach. Účinnost použitých inhibitorů HDAC jsme sledovali jak za standardních podmínek, tak i v hypoxii (1 % O2). Neadekvátní zásobení nádorového ložiska kyslíkem je pro tumory charakteristické a může se podílet na chemorezistenci. U hypoxií indukované chemorezistence nádorových buněk se předpokládá vliv HIF-1α. Některé inhibitory HDAC snižují v hypoxii množství HIF-1α a tím aktivitu transkripčního faktoru HIF. První část předkládané práce se zabývá nalezením vhodného experimentálního uspořádání sledování indukce buněčné smrti u lidských neuroblastomových buněčných linií SK-N-AS a UKF-NB- 3. Následuje studium vlivu kultivačních podmínek (standardních; hypoxických, 1 % O2) na indukci buněčné smrti cisplatinou, kyselinou valproovou, trichostatinem A a butyrátem sodným u těchto buněčných linií. V experimentech bylo zjištěno, že indukovaná buněčná smrt kyselinou valproovou může probíhat za daných podmínek nezávisle na aktivovaných caspasach. Nebylo zatím jednoznačně prokázáno, že takto indukovaná apoptóza probíhá díky translokaci AIF do buněčného jádra.
Abstract:
Abstract Neuroblastoma is the most common extracranial solid tumor that occurs during infancy. Despite the great progress has been made in contemporary clinic medicine some forms of neuroblastoma disease are still found very difficult to treat . This work focuses on the effects of histone deacetylase inhibitors (HDAC) in the neuroblastoma cell lines. It is known that HDAC inhibitors may contribute to recurrence of the tumor cells by affecting the chromatin structure and thus increase the expression of critical tumor suppressor genes. These genes activate apoptotic pathways that may even be independent of caspases. We observed the efficiency of used HDAC inhibitors as under standard conditions an in hypoxia (1 % O2). Inadequate amount of oxygen supply is one of the characteristic features of tumors and it also may contribute to chemoresistance. With the hypoxia-induced chemoresistance of tumor cells, the influence of HIF-1α is expected. Some HDAC inhibitors reduce the amount of HIF-1α in hypoxia and thus HIF transcription factor activity. Thus, the first part of this study is concerned with the acquisition of suitable experimental arrangement for the monitoring of induction of cellular death in human neuroblastoma cell lines SK-N-AS and UKF-NB-3. Secondly, this paper provides the evaluation of the influence of culture conditions (standard; hypoxic, 1% O2) on the induction of cell death by cisplatin, valproic acid, trichostatin A and sodium butyrate in these cell lines. In the following experiments it was found, that cellular death induced by valproic acid under the given conditions can occur independently of the activated caspases. However, it was not absolutely proved that this apoptosis is induced by AIF translocation to the cell nucleus. (In Czech)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tomáš Groh 2.07 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tomáš Groh 50 kB
Download Abstract in english Mgr. Tomáš Groh 51 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D. 128 kB
Download Opponent's review prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 106 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB