velikost textu

Indukce na caspasach nezávislé buněčné smrti inhibitory histondeacetylas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indukce na caspasach nezávislé buněčné smrti inhibitory histondeacetylas
Název v angličtině:
Histone deacetylase inhibitors induced caspase-independent cell death
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Groh
Vedoucí:
RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D.
Oponent:
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Id práce:
77524
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inhibitory histondeacetyláz, kaspáza, buněčná smrt, cytotoxicita
Klíčová slova v angličtině:
histone deacetylase inhibitors, caspase, cell death, cytotoxicity
Abstrakt:
Abstrakt Neuroblastom je nejčastější extrakraniální solidní nádor u dětí. I přes velký pokrok moderní klinické medicíny, některé formy neuroblastomů jsou stále obtížně léčitelné. Tato práce se zabývá sledováním mechanismů působení inhibitorů histondeacetylas (HDAC) na neuroblastomové buněčné linie. Inhibitory HDAC mohou přispět k regresi nádorových buněk ovlivněním struktury chromatinu a tím zvýšením exprese důležitých tumor supresorových genů. Tyto geny mimo jiné aktivují apoptotické dráhy, které mohou být i nezávislé na caspasach. Účinnost použitých inhibitorů HDAC jsme sledovali jak za standardních podmínek, tak i v hypoxii (1 % O2). Neadekvátní zásobení nádorového ložiska kyslíkem je pro tumory charakteristické a může se podílet na chemorezistenci. U hypoxií indukované chemorezistence nádorových buněk se předpokládá vliv HIF-1α. Některé inhibitory HDAC snižují v hypoxii množství HIF-1α a tím aktivitu transkripčního faktoru HIF. První část předkládané práce se zabývá nalezením vhodného experimentálního uspořádání sledování indukce buněčné smrti u lidských neuroblastomových buněčných linií SK-N-AS a UKF-NB- 3. Následuje studium vlivu kultivačních podmínek (standardních; hypoxických, 1 % O2) na indukci buněčné smrti cisplatinou, kyselinou valproovou, trichostatinem A a butyrátem sodným u těchto buněčných linií. V experimentech bylo zjištěno, že indukovaná buněčná smrt kyselinou valproovou může probíhat za daných podmínek nezávisle na aktivovaných caspasach. Nebylo zatím jednoznačně prokázáno, že takto indukovaná apoptóza probíhá díky translokaci AIF do buněčného jádra.
Abstract v angličtině:
Abstract Neuroblastoma is the most common extracranial solid tumor that occurs during infancy. Despite the great progress has been made in contemporary clinic medicine some forms of neuroblastoma disease are still found very difficult to treat . This work focuses on the effects of histone deacetylase inhibitors (HDAC) in the neuroblastoma cell lines. It is known that HDAC inhibitors may contribute to recurrence of the tumor cells by affecting the chromatin structure and thus increase the expression of critical tumor suppressor genes. These genes activate apoptotic pathways that may even be independent of caspases. We observed the efficiency of used HDAC inhibitors as under standard conditions an in hypoxia (1 % O2). Inadequate amount of oxygen supply is one of the characteristic features of tumors and it also may contribute to chemoresistance. With the hypoxia-induced chemoresistance of tumor cells, the influence of HIF-1α is expected. Some HDAC inhibitors reduce the amount of HIF-1α in hypoxia and thus HIF transcription factor activity. Thus, the first part of this study is concerned with the acquisition of suitable experimental arrangement for the monitoring of induction of cellular death in human neuroblastoma cell lines SK-N-AS and UKF-NB-3. Secondly, this paper provides the evaluation of the influence of culture conditions (standard; hypoxic, 1% O2) on the induction of cell death by cisplatin, valproic acid, trichostatin A and sodium butyrate in these cell lines. In the following experiments it was found, that cellular death induced by valproic acid under the given conditions can occur independently of the activated caspases. However, it was not absolutely proved that this apoptosis is induced by AIF translocation to the cell nucleus. (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Groh 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Groh 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Groh 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB