velikost textu

Validace metody nové multiplexní sady protilátek a její využití pro stanovení prognostických znaků dětských akutních leukémií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Validace metody nové multiplexní sady protilátek a její využití pro stanovení prognostických znaků dětských akutních leukémií
Název v angličtině:
Novel antibody array validation and application to determine new prognostic markers in childhood acute leukemia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniela Kužílková
Vedoucí:
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D.
Konzultant:
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Id práce:
77436
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětské akutní leukemie, multiplexní sada protilátek, imunofenotypizace, protein Ikaros
Klíčová slova v angličtině:
childhood acute leukemia, antibody array, immunophenotyping, protein Ikaros
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Leukemie je nejčastější nádorové onemocnění u dětí, které se ročně vyskytuje v České republice přibližně ve 100 případech. Proto se tomuto výzkumu posledních 50 let věnuje na celém světě tolik pozornosti a financí a dětští pacienti s leukemií mají obrovskou naději na úplné vyléčení. Pro cca 10% pacientů však leukemie stále zůstává smrtelná a právě na tyto případy se zaměřují současné studie. Leukemie je komplexní onemocnění projevující se patologicky na úrovni DNA, mRNA i proteinů. Nicméně některé patologické projevy této nemoci jsou pouze na úrovni proteinů (a ne DNA či mRNA). Vzhledem k tomu, že se u leukemických buněk mění i značná část proteinového profilu, je třeba vyvíjet novější, citlivější a především účinnější metody, které jsou schopny sledovat změny u velkých souborů proteinů a tak detekovat prognostické a diagnostické znaky. V diplomové práci byla testována nová metoda, multiplexní sada protilátek. Ve spolupráci naší laboratoře s norským pracovištěm (Rikshospitalet University Hospital, University of Oslo) testujeme tuto metodu pod vedením dr. Lund-Johansena, který je autorem této metody. Sada protilátek představuje soubor 1152 populací latexových kuliček označených fluorescenčními barvičkami v různých koncentracích s navázanými protilátkami proti různým antigenům, u nichž se předpokládá asociace s dětskou leukemií. Výsledkem diplomové práce je optimalizovaný a validovaný protokol ve srovnání s klasickou imunofenotypizací 11-ti leukemických buněčných linií na průtokovém cytometru. Dalším krokem validace metody bylo studium změn proteinových profilů na 4 buněčných linií po a bez použití léčiva imatinib mesylátu (Glivecu). Posledním krokem diplomové práce je zkoumání a validace nových prognostických proteinů, např. proteinu Ikaros na buněčných liniích NALM-6 a SUP-B15, protože přítomnost jeho monoalelických delecí na úrovni DNA výrazně zvyšuje riziko relapsu leukémie.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Leukemia is the most common malignant childhood disease, which occurs in Czech Republic every year in about 100 cases. That´s why has been devoted over the last 5 decades much attention and funding to this research and the children with leukemia have a high chance for achieving complete remission. Nevertheless, for about 10% of patients leukemia still remains lethal and these cases are subjects of current studies. Leukemia is a complex disease in its pathology involving lots of aberrations, which pathologically manifest at the DNA, mRNA and protein level. Nevertheless some symptoms of this disease are only at the protein grade (and not DNA or mRNA). Since a broad part of the protein profile in leukemic cell changes, it is necessary to develop newer, more sensitive and especially more efficient methods, which are able to follow up changes in large sets of proteins and detect prognostic and diagnostic markers. Within diploma study a new method - multiplex antibody array - has been tested. Our laboratory tests this method in collaboration with a Norwegian laboratory (Rikshospitalet University Hospital, University of Oslo) under leading by Dr. Lund-Johansen, who is the author of this method. Antibody array presents a set of 1152 latex bead populations labeled with fluorescent dyes in different concentrations with antibodies against different antigens that are expected to be associated with childhood leukemias. The result of my diploma study is an optimized and validated protocol through the comparison of classical flow cytometric immunophenotyping of 11 leukemic cell lines. In the next step of protocol validation the protein profile changes on 4 cell lines with or without presence of drug imatinib mesylate (Glivec) were determined. The last step of the diploma study is research and validation of new prognostic markers, for example the Ikaros protein on cell lines NALM-6 and SUP-B15, because its monalelic deletions on DNA grade dramatically increase risk of relapse. (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Kužílková 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Kužílková 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Kužílková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB