velikost textu

Sloučeniny terpyridinu: příprava a komplexační vlastnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sloučeniny terpyridinu: příprava a komplexační vlastnosti
Název v angličtině:
Terpyridine derivatives: preparation and complexation properties
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Vitvarová
Vedoucí:
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Id práce:
77367
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Makromolekulární chemie (NMAKCHD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá syntézou vybraných sloučenin terpyridinu a jejich ochotou tvořit komplexy s ionty zinečnatými a železnatými. Dále byly v této práci získané komplexy charakterizovány a byla posouzena jejich vhodnost jako stavebních bloků supramolekulárních struktur. Bylo zjištěno, že železnaté komplexy vybraných ligandů jsou sice stabilnější, ale ty zinečnaté mají kromě vysoké konstanty stability i výhodné fotofyzikální vlastnosti. Předkládaná práce se dále zabývá tématikou polymerizace 4‘-ethynyl-2,2‘:6‘,2‘‘- terpyridinu, který v sobě kombinuje možnost pro tvorbu jak klasických polymerů, tak polymerů supramolekulárních a tím dává vzniknout polymerním sítím. Poslední částí této práce se zabývá syntézou látek na bázi fosfolu, které jsou, tak jako terpyridinové sloučeniny, konjugovaným systémem. Klíčová slova: terpyridin, komplexace, konstanta stability
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis we report synthesis of chosen terpyridine derivatives and their availability to make a complex with Zinc (II) ions and Iron (II) ions. These complexes were characterised and we studied their suitability to build supramolecular materials. Iron (II) complexes are more stable, but the Zinc (II) complexes are more suitable due to their good stability combined with great photophysical properties. We also report the polymerization of 4‘-ethynyl-2, 2‘: 6’, 2‘‘-terpyridine as substance, which combines in the structure the possibility to make common covalent and non-covalent polymers. Last part of this thesis considers the synthesis of phosphole-based substances, which make as well as the terpyridine derivatives full conjugated system. Keywords: terpyridine, complexation, stability constant
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Vitvarová 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Vitvarová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Vitvarová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Svoboda, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 400 kB