velikost textu

Stanovení vanilinu na uhlíkové pastové elektrodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení vanilinu na uhlíkové pastové elektrodě
Název v angličtině:
Determination of vanillin using carbon paste electrode
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Romana Jarošová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Oponent:
Mgr. Aleš Daňhel
Id práce:
77363
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Stanovení vanilinu na uhlíkové pastové elektrodě. Anotace: Tato práce se zabývá stanovením vanilinu metodou průtokové injekční analýzy (FIA) s elektrochemickou detekcí na uhlíkové pastové elektrodě (CPE) a spektrofotometrickou detekcí. Byly nalezeny optimální podmínky pro stanovení vanilinu pomocí FIA. Za optimálních podmínek byly proměřeny kalibrační závislosti v koncentračním rozmezí 1·10-4 mol·l-1 až 2·10-7 mol·l-1. Kalibrační závislosti byly vyhodnoceny metodou lineární regrese. Meze detekce byly vypočteny z kalibračních křivek. Při stanovení vanilinu metodou FIA s elektrochemickou detekcí na CPE bylo dosaženo srovnatelných výsledků jako při stanovení s detekcí spektrofotometrickou. Meze detekce byly shodné 1,7·10-7 mol·l-1. Klíčová slova: vanilin, uhlíková pastová elektroda, průtoková injekční analýza, elektrochemická detekce, spektrofotometrická detekce
Abstract v angličtině:
Title: Determination of vanillin using carbon paste electrode. Abstract: The aim of this work is the determination of vanillin by flow injection analysis (FIA) with electrochemical detection using carbon paste electrode (CPE) and spectrophotometric detection. Optimal conditions for determination of vanillin by the FIA were found. Under optimal conditions calibration dependences were measured in the concentraction range from 1·10-4 mol·l-1 to 2·10-7 mol·l-1. The calibration dependences were evaluated using linear regression method. Comparable results were achieved for the determination of vanillin by FIA with electrochemical detection using CPE and for the determination of vanillin by FIA with spectrophotometric detection. Limits of detection were identical 1.7·10-7 mol·l-1. Key words: vanillin, carbon paste electrode, flow injection analysis, electrochemical detection, spectrophotometric detection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Romana Jarošová 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Romana Jarošová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Romana Jarošová 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aleš Daňhel 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB