text size

Charakterizace poly(1,4-diethynylbenzen)u metodou IGC

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Charakterizace poly(1,4-diethynylbenzen)u metodou IGC
Titile (in english):
Characterization of poly(1,4-diethynylbenzene) by IGC method
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Sabina Petrášová
Supervisor:
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Opponent:
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Consultant:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
Thesis Id:
77240
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (N1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (NKATA)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
02/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Inverzní plynová chromatografie (IGC), konjugované polymery, polyacetyleny, polymerní sítě, poly(1,4-diethynylbenzen), termodynamické vlastnosti, disperzní interakce, acidobazické interakce.
Keywords:
Inverse gas chromatography (IGC), conjugated polymers, polyacetylenes, polymer networks, poly(1,4-diethynylbenzene), termodynamics properties, disperse interactions, acid-base interactions.
Abstract (in czech):
Abstrakt Cestou řetězové koordinační polymerizace katalyzované komplexem [Rh(NBD)acac] byl 1,4-diethynylbenzen transformován na poly(1,4-diethynylbenzen) (polymer ʌ-konjugovaného typu) ve formě nerozpustné polymerní sítě. Termodynamické vlastnosti a acidobazické charakteristiky připraveného poly(1,4-diethynylbenzen)u byly studovány metodou inverzní plynové chromatografie (IGC) v teplotním rozsahu 80-100 °C. Retenční data vybraných testovacích látek byla použita ke stanovení sorpčních Gibbsových energií, sorpčních entalpií, jejich acidobazických a disperzních složek a dále pak ke stanovení disperzní složky povrchové energie a parametrů KA, KD, ANHPS a DNHPS kvantifikujících acidobazický charakter studovaného polymeru. Výsledky ukázaly, že poly(1,4-diethynylbenzen) interaguje ochotněji s Lewisovými bázemi než Lewisovými kyselinami. Experimentálně zjištěné hodnoty sorpční entalpie byly použity ke stanovení parametrů KA a KD, které poly(1,4-diethynylbenzen) řadí mezi materiály s mírně kyselým charakterem. Tento závěr potvrzuje i metoda podle H. P. Schreibera využívající ke stanovení acidobazických vlastností materiálu parametry ANHPS a DNHPS určené z primárních retenčních dat. Pomocí infračervené spektroskopie bylo dokázáno, že poly(1,4-diethynylbenzen) obsahuje nezanedbatelné množství postranních nezreagovaných ethynylových skupin, které jsou zřejmě zodpovědné za mírné kyselý charakter určený metodou IGC. Termickou modifikací poly(1,4-diethynylbenzen)u, při které dochází k téměř kvantitativní transformaci volných ethynylových skupin na fenylen-butenyn-fenylenové spojky, bylo dosaženo ztráty mírně kyselého charakteru polymeru, což potvrzuje původní Sředpoklad, že za mírně kyselý charakter polymeru jsou zodpovědné volné ethynylové skupiny.
Abstract:
Abstract Poly(1,4-diethynylbenzene) (ʌ-conjugated polymer) was prepared as an insoluble polymer network via chain coordination polymerization of 1,4-diethynylbezene catalyzed with [Rh(NBD)acac] complex. Thermodynamic properties and acid-base characteristics of the prepared poly(1,4-diethynylbenzene) were studied by means of Inverse Gas Chromatography (IGC) in the temperature range 80-100 °C. Retention data of selected testing substances were used to determine the Gibbs energy of sorption, the sorption enthalpy and their acid-base and disperse parts as well as the disperse contribution to the surface energy and parameters of KA, KD, ANHPS and DNHPS quantifying the acid-base character of the studied polymer. The results showed that poly(1,4-diethynylbenzene) interacted more efficiently with Lewis bases than with Lewis acids. The values of experimental sorption enthalpy were used for the determination of the parameters KA and KD. Values of these parameters classify poly(1,4-diethynylbenzene) as the material with a slightly acid character. This conclusion is further supported by the results of H. P. Schreiber method based on the application of ANHPS and DNHPS parameters for the evaluation of the acid-base properties of the material. The infrared spectroscopy proved that poly(1,4-diethynylbenzene) contained significant amount of non-reacted enthynyl side groups. Free ethynyl side groups are assumed to be responsible for the slight acid character of the polymer resulting from the application of the IGC method. The thermal modification of poly(1,4-diethynylbenzene) resulted in virtually quantitative transformation of free enthynyl side groups to phenylene-butenyn-phenylene linkers. Thermal modification led to the loss of the slightly acid character of the polymer, which confirmed the above assumption that for the slightly acid character of the polymer the free ethynyl side groups were responsible.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Sabina Petrášová 628 kB
Download Abstract in czech Mgr. Sabina Petrášová 22 kB
Download Abstract in english Mgr. Sabina Petrášová 18 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 179 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. 26 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB