velikost textu

Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost
Název v angličtině:
Thorium accumulation and study of stress responces of plants on thorium presence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Kufner
Vedoucí:
RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Šárka Petrová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Id práce:
77193
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fytoremediace, thorium, polyaminy, hydroponie, akumulace, Nicotiana tabaccum
Klíčová slova v angličtině:
phytoremediation, thorium, polyamines, hydroponics, Nicotiana tabaccum
Abstrakt:
Abstrakt Schopnost akumulace thoria a studium stresových odpovědí na jeho přítomnost byla testována na vybraném kultivaru tabáku, La Burley 21. Rostliny byly kultivovány v Hoaglandově hydroponickém médiu pod umělým osvětlením. Kromě schopnosti akumulace a distribuce thoria v celé rostlině byl sledován vliv vybraných organických a anorganických přídavků na akumulaci. Mezi organické látky patřila kyselina citronová, vinná a šťavelová, v jejichž přítomnosti byl pozorován zvýšený obsah thoria ve všech částech rostliny. Dále byly testovány látky ze skupiny diaminů a polyaminů (putrescin, kadaverin, spermin a spermidin). Tyto látky, známé též pro své antioxidační působení v rostlinách, měly vliv na snížení akumulace thoria zejména v kořenovém systému rostlin. Nejvýznamnějším činitelem ovlivňujícím akumulaci thoria byla však absence fosfátových iontů v hydroponickém médiu, která způsobila řádový vzestup koncentrace thoria ve všech částech rostlin. Významným se ukázalo počáteční snížení pH po přídavcích organických kyselin a vyšších koncentrací thoria a postupné zvýšení tohoto pH během kultivace. Byla také porovnávána schopnost akumulace a distribuce thoria kultivaru La Burley 21 s 5 dalšími kultivary a jejich 14 odvozenými GMO, přičemž bylo zjištěno, že studovaný kultivar vykazuje průměrnou akumulaci Th v jednotlivých částech, avšak má velmi dobrý distribuční poměr koncentrací kořen:stonek:list.
Abstract v angličtině:
Abstract The ability of the accumulation of thorium and study of the stress responses on his presence was tested on a selected cultivar of tobacco, La Burley 21. Plants were cultivated in Hoagland's hydroponic medium under artificial light. Except to the ability of accumulation and distribution of thorium in the all parts of plant was investigated the effect of selected organic and inorganic additions on accumulation. Among organic substances included citric acid, tartaric and oxalic acid in their presence was observed the increase of thorium in all parts of the plant. Were also tested products from the diamine and polyamines (putrescine, cadaverine, spermine and spermidin). These substances, also known for their antioxidant activity in plants, had an impact on reducing the accumulation of thorium, especially in the root system of plants. The most important factor influencing the accumulation of thorium was the absence of phosphate ions in a hydroponic medium, which caused the rise of the concentration of thorium about several levels in all parts of the plants. The initial decrease of pH after additions of organic acids or addition of high concentrations of thorium and the gradual increase of pH during cultivation had proved significant. It was also compared the uptake of accumulation and distribution of thorium cultivar La Burley 21 with 5 other cultivars and their 14 derived GMOs, and it was found that the studied cultivar represented avarage accumulation of Th in individual parts, but with very good distribution ratio of root: stem: sheets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Kufner 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Kufner 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Kufner 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Soudek, Ph.D. 543 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Šárka Petrová, Ph.D. 628 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Daniel Kufner 171 kB