velikost textu

Taxonomy of species of the genus Lachnum s.I. in Central Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Taxonomy of species of the genus Lachnum s.I. in Central Europe
Název v češtině:
Taxonomie druhů rodu Lachnum s.I. ve střední Evropě
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Šandová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Holec, Dr.
Oponenti:
RNDr. Sylva Pažoutová, CSc.
Hans-Otto Baral, Dr.
Id práce:
77163
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
CíIeprúce Hlavnímpředmětemmépráce bylo taxonomicky zhodnotitbohabý materiálLachnum s. l. uložený českych v herbařích vlastnísběry. a V případě taxonomickýchnebonomenklatorických problémů studovat určitou skupinu podrobně' Byly použiý rŮzné metody k řešení taxonomických problémů. Nústinproblematilcy řešené dizertační v próci Problematickéskupiny v rámci rodl Lachnum. Yěnovalajsem pozornostlignikolním a herbikolnímdruhůmr' Lachnum a skupině Lachnum pygmaeum 1Čtrenet VII) z taxonomickéhohlediska. III, Novější terénní sběry z těchtosubstrátu jsou v článkuI. Druhový koncept v rodu Capitotricha. Druhy t, Capitotricha ve střední Evropě s vřecky vyrustajícími jednoduchýchsept se od sebe z jen liší v kvantitativních zrracích substrátu, a proto byly sekvenovány. K dříve známé jediné sekvenci z tohoto rodu bylo získano a analyzovánovětší množství dat. Ana|ýzapřinesla zajímavé vysledky ýkající se druhu Capitotricha na větvičkáchNothofagus z jiŽní polokoule. Tropické a subtropické lignikolní druhy r. Erioscyphella Kirschst. b|i7ké rodům Lachnum a Capitotrichaby|y takézahrnutydo ana|ýzy. Taxonomie rodu Trichopeziza. odumřelýchNa částech bylin bylo rozlišeno7 druhůrodu. Jméno Peziza sulphurea Pers. bylo po velmi dlouhoudobu pouŽíváno druh s fialovou reakcív KoH odlišněod pro originálního pojetí tohoto jména. Druhá vrstva konfuze vznikla synonymizací jménas Erinella nylanderiRehm' Svrček(|979) na to upozornil, Že zde existují dva druhy, které by neměly být synonymizovány,a|e nebylo to všeobecně akceptováno,odlišnost těchtodruhů by|aprokénálarevizi (viz ČlánekV). Pokud by se začalo jménoTrichopezizasulphurea používat svémoriginálním smyslu, ve působilo to zmatky. by ZtÍvěr Vrámci studované skupiny bylo potvrzeno z České republiky 61 druhů. Patří sem ale i skupiny dosud méně studované,např. Dasyscyphella,|igniko|ní druhy r. Lasiobeloniuma Perrotia. Takže je v počet očekávrán CeskéRepublice větší druhů. Následující druhy jsou udávríny z České republiky poprvé: Brunnipila calycioides (Rehm) Rehm, Capitotricha fagiseda Baral, Dasyscyphella conicola (Rehm) Raitv. et Arendh. (položky sbírané J. Velenovským, Svrčkem J. Kubičkou), M. a Dasyscyphella montana Raitv., Fuscolachnum dumorun (Roberge)J. H. Haines (položka sbíraná Svrčkem), M. Lachnum clavigerum (Svrček)Raitv', Lachnum impudicum Baral, Lachnum luteodiscum (Peck) J. H. Haines, Lachnum relicinum (Fr.) P. Karst., Lasiobelonium variegatum (Fuckel) Raitv', Trichopezizalizonii (Svrček) Baral et E. Weber a Trichopeziza sulphureopil osa M. Chleb. By|y navrženy nové kombinace Brunnipila brunneola (Desm.) M. Chleb' (Článek I) a Incrucipulum uralense (Chleb.) Chleb. et Suková (Ural) a popsán nový druh Fuscolachnum hainesii Chleb. et Suková z Chukotky (ČlánekIV). Nové rodové jménoNeodasyscypha Suková et Spoonerbylo navrženo (Článek II). Byla zjištěna a je prezentována správná interpretacejmen: Brunnipila brunneola, B. fuscescens, B. fuscescens var. fagicola, Lachnum pubescens (Rehm) Svrček,L. rhizophilum (Fucke|) Velen., Peziza dryophila Pers. a Peziza sulphurea. Bylo započatotaxonomickéstudium herbikolníchdruhů rodu Lachnum vycházejici od jednotlivych herbářoých položek(Článek vrr). S použitím molekulárních metodjsme zjistili (ČlánekVI), žeje moŽné, po|ožý Capitotricha bicolor na Alnus viridis jsou odlišné že od Capitotricha bicolor s.str., ale stále ještě nemáme dost dat. Subtropické a tropické lignikolní druhy s dlouhými sporami sekvenovanéa studované autory Cantrell & Hanlin, později považované Baralem za b|izké todu Capitotricha obstály v ana|ýze sekvencí ITS rDNA jako samostatný rod. Správné rodové jménopro tyto druhy je Erioscyphel/aKirschst. (Haines& Dumont 1984). Práceněkolikrátpřekročila hranicestředníEvropy' Literatura Abeln E. C. 4., de Pagter A., VerkleyG. J. M. (2000): M. Phylogenyof Pezicula,Dermea, andNeofabraeainferredfrom partial sequences of thenuclearribosomal - RNA genecluster. Mycologia92:685-693.
Abstract v angličtině:
Aims of the thesis The generalobjective of the thesis v/as to taxonomically evaluatethe rich material of Lachnurn s.l. depositedin Czech herbaria, as well as the personal ťreldcollections. In the case of taxonomic or nomenclatural problems, the problematic groups were studied in detail. Various methods were used to solve the taxonomic problems and important collections from other herbaria were also studied. Outline of the thesis Problematic groups in Lachnum. I paid attentionto lignicolous and herbicolous species of Lachnum and to the group of Lachnum pygmaeum (Article III, VII) from the taxonomic point of view. Field collections of the whole spectrum oťLachnum species were included to the check-list (Article I). Species concept in Capitotricha. Central European species of Capitotricha with asci arising from simple septa were sequenced and a larger set of data supplementingthe previously known sequence was obtained and analysed. Interesting data on Capitotricha species from Nothofagus from southern hemisphere were obtained. Long-spored lignicolous species of the genus Erioscyphella Kirschst. close to Lachnum and Capitotricha from the tropics and subtropics were also studiedand discussed. Taxonomy of Trichopeziza. Tbere was a lot of confusion connected with the name Peziza sulphurea Pers. At first, it was used for a fungus with the violet reaction in KOH which is not in agreement with the type. Secondly, confusion arised from its synonymization with Erinella nylanderi Rehm. This was pointed out by Svrček (1979), unforfunately, it was not generally accepted. After revision of the type, the name P. sulphurea is proposed to be rejected. Conclusions Within the studied group (i.e. Lachnaceae excl. Lachnellula), 6l species were confirmed from the Czech Republic. However, there are still groups less studied, e.g. Dasyscyphella, lignicolous species of Lasiobelonium and Perrotia. So, a higher number of species in the Czech Republic is expected. The following species are reported for the ťrrsttime ťrom the Czech Republic (Article I): Brunnipila calycioides (Rehm) Rehm, Capitotricha fagiseda Baral, Dasyscyphella conicola (Rehm) Raitv. et Arendh. (collections by J. Velenovský, M. Svrčekand J. Kubička), Dasyscyphella montana Raitv., Fuscolachnum dumorum (Roberge) J. H. Haines (leg. M. Svrček),Lachnum clavigerutn (Swček) Raitv', Lachnum impudicum Baral, Lachnum luteodiscum (Peck) J. H. Haines, Lachnum relicinum (Fr.) P. Karst., Lasiobelonium variegahzm (Fuckel) Raitv., Trichopeziza lizonii (Swček) Baral et E. Weber and Tichopeziza sulphureopilosa M. Chleb. The new combinations Brunnipila brunneola (Desm.) M. Chleb. and Incrucipulum uralense (Chleb.) Chleb. et Suková (Ural) were proposed (Article I, IV). A new species Fuscolachnum hainesii Chleb. et Suková (Chukotka) was described (Article IV). New name Neodasyscypha Suková et Spooner was proposed (Article II). A correct interpretation of the following names was introduced: Brunnipila brunneola, B. fuscescens, B. fuscescens var. fagicola, Lachnum pubescens (Rehm) Svrček, L, rhizophilum (Fucke7) Velen., Peziza dryophila Pers. and Peziza sulphurea. The taxonomic study of herbicolous species of Lachnum inferred from individual specimens (Article VII) was started During molecular study (Article VI), we found out that the specimens of Capitotricha bicolor from Alnus viridis may be different from Capilotricha bicolor s.str., however, it still needs a larger set of material to be studied from the molecular point of view. The clade of subtropical long-spored species sequenced and studied by Cantrell and Hanlin, later I proposed to be close to Capitotricha by Baral, stood up as a separate genus in our analysis. Thegeneric name available for these species is ErioscyphellaKirschst. * 1+tal aet">,c. o.4d 8a^-dr4. I The work exceeded the area of Central Europe several times.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Šandová, Ph.D. 5.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Šandová, Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Šandová, Ph.D. 1.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Sylva Pažoutová, CSc. 1.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta Hans-Otto Baral, Dr. 1.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 403 kB