velikost textu

Interaktivní flexibilní program - Chemie síry a jeho vliv na efektivitu osvojování učiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interaktivní flexibilní program - Chemie síry a jeho vliv na efektivitu osvojování učiva
Název v angličtině:
Interactive flexible program - Sulfur chemistry and its impact to acquiring of curriculum
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Dvořák, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Čipera, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Id práce:
77143
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
12. Shrnutí Nakonec jsem dospěl k závěru, že všechny stanovené hlavní i dílčí cíle disertační práce byly spIněny a stanovená výzkumná hypotéza byla potvrzena. Z ana|ýzy výukových programů a elektronických učebnic jsem usoudil' že na našem trhu není dostatečně kvalitní didaktický prostředek. zájem mezi učiteli a mezi žáky o IFP potvrdilo Dotazníkové šetření zjišťující soudobý trend pouŽívání počítačů vzdělávání. Dále sejednoznačně prokázalo, Že o daný ve didaktický prostředek (IFP) bude zájem na obou stranách. TaktéŽ většina učitelůby přivítala námi zdůrazňovanou možnost zasahovat do obsahu programu dle svých potřeb. o vhodnosti zvolené technologie - DHTML, kterou byl IFP vytvořen, jsem se přesvědčil prostřednictvím besed, diskusí a dotazníkovéhošetření. Z tohoto šetřeníje patrné, že učite|ése základní počítačovougramotností a s alespoň elementární znalostí HTML mohou do IFP |ibovolně zasahovat' upravovat a přizpůsobovat jej' a to pod|e vnějších a vnitřních podmínek procesu osvojování učiva. Tímto způsobem mohou učitelé žákům poskytovat materiály k aktuá|ním otázkám chemického vzdé|ávání, Na základě zjištěných skutečnostíjsem vyfvořil interaktivní flexibi|ní program ,,Chemie Síryoo, a to tak aby v návaznosti na reformu ško|ství byly splněny veškeré poŽadavky na moderní didaktický prostředek určený pro samostudium. Vytvořený IFP jsem ověřoval na gymnáziích po celé Českérepublice' Výsledkem bylo prokázání hlavní výzkumné hypotézy této práce, Že samostudium s IFP vede k lepšínr výsledkům V procesu osvojování chemického učiva. Skutečnost, že osvojení poznatků u skupiny používající je trvalejší,se mi nepod aÍi|o prokázat. IFP 136
Abstract v angličtině:
13. Summary At the end I have found out that all the main and partial goals identified at the beginning of the work have been fulfilled and the stated hypothesis has been confirmed. The results of the educational material analysis show that there is no any satisfactory complex educational program on the market. The questionnaire investigation between teachers and pupils acknowledged the present trend of using computers in education. It was explicitly demonstrated the interest at the both side oť the utilization in education system. The most of teachers appreciate the possibility to edit the Program according to the current needs. The chosen technology DHTML allows any user with the basic computer literacy and at least elementary knowledge of HTML to modify and adjust the Program in compliance with the actual conditions. On the basis of the facts established by enquiry I have created the Interactive Flexible Program "Chemistry of Sulfur" in order to all requirements on the modern didactic instrument specified for self-study. I have verified the created IFp during the study on some secondary schools in the Czech Republic. The results proofed the main research hypothesis of this work that the self-study with IFP contributes to the better results within learning of chernistry. I only did not succeed in the validation of the fact that these results are longer-range than within learning without IFp. r37
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Dvořák, Ph.D. 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Dvořák, Ph.D. 479 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Dvořák, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Čipera, CSc. 1.39 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. David Havlíček, CSc. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 638 kB