velikost textu

Obsahové látky listu a stonku brusnice borůvky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obsahové látky listu a stonku brusnice borůvky
Název v angličtině:
Chemical constituents of stems and leaves of Vaccinium myrtillus
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
Školitel:
Ing. Bohumír Koutek, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc.
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.
Id práce:
77128
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. Uvod sfudium přírodnich látek je tradičnídisciplinou organické chemie, která má bohatou historii. Se zdokonalovárrím izolačních technik (především různých chromatografií) a identifikačních technik (spektrální metody) jsou studovtí'tty obsahové látky různých Živých organismů striLle podrobněji. S rozvojem technib umoŽňujících velmi rych|é stanovení biologických aktivit, se v současnédobě objevuje i nový trend - cílené hledání biologicky aktivnich sloučenin. Extrakt z rostlinje nahrubo frakcionovrin au jednot|iv'ých frakci je zjišťovri'rra jejich aktivita, často proti desítkám viru, mikroorganismů a nádorových linií. Zajímavé frakce jsou dále děleny ů do na|ezeni chemického individua(í) zodpovědných za bio|ogickou aktivitu. V publikacich týkajicich se přírodních látek jsou obvykle popisovany izolace pouze jednoho typu sloučenin - frakce anthokyaninů' flavonoidů, feno|ických láteh sacharidů, izoprenoidů _ podle tématiky, kterou se zabývá a pro kterou je vybaveno dané pracoviště' Pro nezvyk|e vysoký obsah anthokyaninů a flavonoidůje celosvětově velký zájem o studium těchto obsahov'ých látek p|odů brusnice borůvky ajejich účinků především na lidské zdraví. Nejen extrakty z plodů, ale také z listů, jsou součástí řady připravků používaných v |idovém |éčite|stvíi v medicíně k léčběmočových kamenů, zanětů močových cest a ústni dutiny, kurdějí, kašle, tuberkulózy, prujmových onemocněni a ke snižoválríh|adiny cukru vkrvi. Za léčivé účinkyexhaktů jsou odpovědné nejen flavonoidní látky, ale také isoprenoidni sloučeniny a další.Např. obsah oleanové kyseliny a dalšíchisoprenoidnich sloučenin v listech brusnice boruvky je často v nevědeckých zdrojích zmiňovárr, avšak chybi vědecké podklady.
Abstract v angličtině:
1. Introduction The study of natural compounds is a tÍaditional part of organic chemistry with rich history. The development of the isolation methods like chromatography and spectral methods enables studying of these compounds in viable organisms more in detail. The new techniques for very fast assesment ofbiological activity allow targeted searching for biological active compounds. The extract from plants is only roughly sepaÍated and the biological activity is meassured often against many viruses, microorganisms and types of cancer. The fractions with interesting results are searched further until the compounds responsible for the biological activity are found. Because of the high content of anthocyanines and flavonoids in fruits of Vaccinium myrtillus, there is a big interest in the study ofthese compounds and study of their effect on human health. The extracts not only from the fruits but also from the leaves are part of folk medicine and classic health care in treatment of the inflammatory diseases. The biological activity ofthe extracts is caused not only by flavonoids but also by isoprenoid compounds such as oleanolic acid, which is often talked about without any scientific proof. Publications involving natural compounds are usually only about one type of compounds - anthocyanines, flavonoids, phenolic compounds, sacharides, isoprenoids - based on the theme and methods used by the group publishing it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc. 1.3 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB