velikost textu

Psychosociální aspekty užívání halucinogenů a zpětné hodnocení autoexperimentů s LSD u odborníků na duševní zdraví po přibližně 40 letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychosociální aspekty užívání halucinogenů a zpětné hodnocení autoexperimentů s LSD u odborníků na duševní zdraví po přibližně 40 letech
Název v angličtině:
Psychosocial aspects of hallucinogen use and an approximately 40-years follow-up study on LSD self-experimentation amongst professionals in the mental health fields
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Petr Winkler
Vedoucí:
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Oponent:
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Id práce:
77123
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé v českém jazyce PETR WINKLER PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍ HALUCINOGENŮ A ZPĚTNÉ HODNOCENÍ AUTOEXPERIMENTŮ S LSD U ODBORNÍKŮ NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PO PŘIBLIŽNĚ 40 LETECH (studijní obor: Sociální politika a sociální práce, navazující magisterské studium) Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Konzultant: Doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc. Oponent: Doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Renesance výzkumu a užívání halucinogenů, ke které dochází v posledních dvou dekádách, představuje pro sociální práci výzvu hned v několika důležitých dimenzích. Jedná se především o výzvy související s laickým a terapeutickým užíváním halucinogenů a o výzvy související s užíváním halucinogenů za účelem didaktickým, autognostickým a heuristickým. Další výzvu pro sociální práci v této souvislosti pak představuje koncepce, konstrukce a ovlivňování drogové politiky včetně preventivních programů. A v neposlední řadě se jedná o výzvu porozumět a reflektovat významný úsek v dějinách věd o duševním zdraví a v dějinách užívání drog obecně. Cílem této práce je proto předložit informace, na základě kterých budou nejen sociální pracovníci schopni na tyto výzvy kompetentně reagovat. Předkládaná práce proto pojednává o problematice halucinogenních látek z perspektivy sociální práce. Teoretická část, která se zakládá na pečlivém rozboru české i anglicky psané literatury, se věnuje fenomenologii prožitku s halucinogeny. Zabývá se tím, jaká je jeho povaha, čím je takovýto prožitek charakteristický, co ho ovlivňuje a jaká jsou jeho rizika. Následuje pojednání o tom, jak byly halucinogenní látky používány ve vědách o duševním zdraví ve světě i u nás, přičemž důraz je kladen na experimenty, kdy byly tyto látky podávány lidem - zdravým dobrovolníkům nebo lidem s duševními obtížemi. Zmíněna je samozřejmě také problematika laického (zne)užívání těchto látek, které se objevuje v 60. letech především v USA. Takovéto laické užívání halucinogenů je svým charakterem bezprecedentní, pokračuje dodnes a jistě by si zasloužilo důkladnou pozornost a reflexi ze strany sociální práce. Praktická část (výzkum), která se zakládá na polostrukturovaných interview (n = 22) v délce cca 45 - 60 minut a na následném dotazníkovém šetření (n = 21), pak přináší zpětné zhodnocení vlastních, didakticky a autognosticky orientovaných LSD prožitků od předních českých odborníků na duševní zdraví, kteří experimentovali s LSD sami na sobě v době legálního výzkumu této látky v bývalém Československu. Nikdo (n = 22) z respondentů neuvedl na přímou otázku, že by pro něj měla zkušenost s LSD jakýkoliv negativní efekt. Naopak, drtivá většina respondentů (20 z 22) uvedla, že vlastní zkušenost s LSD jim přinesla nějaký dlouhodobě pozitivní efekt ve sféře osobní a/nebo profesní. 18 z 20 tázaných respondentů také uvedlo, že jim tato zkušenost umožnila lépe pochopit svět duševně nemocného člověka, toto se potvrdilo i v dotazníkovém šetření. Všichni respondenti by za jistých okolností akceptovali zpřístupnění LSD pro účely didaktické a autognostické, zvláště pro lidi, kteří profesně pracují s jinými - tedy i pro sociální pracovníky. Téměř všichni respondenti varují před laickým užíváním, ale pokud rozcházejí se v názoru, jestli by měla pro laické uživatele halucinogenů existovat nějaká speciální sociální služba. Práce přesvědčivě dokládá, že LSD zkušenost provedená v kontrolovaných a dobře připravených podmínkách má pro člověka velký přínos didaktický i autognostický, a že takováto zkušenost je zvláště vhodná pro člověka, který profesně pracuje s druhými lidmi. Na základě studia dostupné odborné literatury se též můžeme oprávněně domnívat, že zkušenost s halucinogeny může mít velký terapeutický potenciál i tam, kde běžné psychoterapeutické metody selhávají. Domnívám se tedy, že by měl legální výzkum těchto látek pokračovat v mnohem větší míře než dnes. Sama sociální práce by, podle mého názoru, měla iniciovat velké množství výzkumů v této oblasti, které by se vztahovaly především k problematice laického užívání u mládeže a k hodnocení efektivity jednotlivých sociálních a sociálně-politických opatření, která se k těmto látkám váží.
Abstract v angličtině:
PETR WINKLER PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF HALLUCINOGEN USE AND AN APPROXIMATELY 40- YEAR FOLLOW-UP STUDY ON LSD SELF-EXPERIMENTATION AMONGST PROFESSIONALS IN THE MENTAL HEALTH FIELDS (Study Program: Master Social Politics and Social Work) Supervisor: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Adviser: Doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc. Opponent: Doc. MUDr. Jiří Horáček, PhD Abstract: The renaissance of hallucinogen research and use that has emerged in last two decades, introduces several challenges for the field of social work. Above all, these challenges are concerned with use of hallucinogens among laymen, for therapeutic, educational, autognostic, and heuristic purposes. The other challenge for social work is the conception, construction, and the influencing of drug policies, including programs of social prevention. Last but not least, there is the challenge of understanding and reflecting upon mental health fields' history and history of drug use in general. Hence, the goal of this paper is to provide necessary information, which will aid social workers in orienting themselves and competently handling the challenges mentioned above. This work valuates the problems related to hallucinogens from the perspective of social work. The theoretical portion, based on rigorous analysis of available literature in both - Czech and English, is devoted to the phenomenology of experience with hallucinogens. It deals with the nature, characteristics, risks, and factors that have influence over it. Following is a treatise on the use of hallucinogens in mental health fields both - inside and outside of the former Czechoslovakia. Focus is on human experimentations both - on healthy volunteers and on people with psychological disorders. Of course, the problems of laymen1(ab)use is explored as well. Appearing in the 60's particularly in the USA, it is unprecedented in its nature, continues to this day, and should be of serious interest in the field of social work. The practical portion (research) is based on semi-structured interviews (n = 22) approximately 45 - 60 minutes long and on questionnaire survey (n = 21). It consists of a follow-up study on the educationally and autognostically oriented LSD self-experimentation among prominent Czech professionals in the mental health fields, who researched this substance in the former Czechoslovakia. None of the respondents claimed that the LSD experience would have had any long-term negative effect on him or her. Vice versa, the great majority of them (20 of 22) claimed that it had some long-term positive effect in their personal and/or professional sphere. Eighteen of 20 queried respondents also claimed that their experience helped them to better understand the world of those with psychological disorders. This too was reflected in the questionnaire survey. All of the respondents would, under certain conditions, accept the availability of LSD for didactic and autognostic purposes today, especially for people who work professionally with others - therefore even for social workers. Nearly all of the respondents warned against lay' use, but there was no consensus to the question, whether there should be any specialized social service for such lay users. This paper exemplifies that the LSD experience, when under controlled and well prepared conditions is a great educational and autognostic asset and that it is particularly advisable for those who work professionally with other people. On the basis of study of available professional literature, we may also legitimately suppose that the hallucinogenic experience could be of great therapeutic potential even in cases, where the common psycho therapeutic method does not help. This is why in my view legal research of these substances should continue on a much greater scale than they currently are. Social work should, in my humble opinion, initiate a greater number of studies focused especially on the use of hallucinogens among laymen and on the evaluation of particular social and socio-political actions related to use of these substances.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Winkler 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Winkler 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Winkler 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 189 kB