velikost textu

Physical properties of meteorites and their role in planetology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Physical properties of meteorites and their role in planetology
Název v češtině:
Fyzikální vlastnosti meteoritů a jejich role v planetologii
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Kohout, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Oponenti:
RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
Minora Funaki, Ph.D.
Id práce:
77106
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
Aplikovaná geologie se zaměřeními (XGEOLAP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Fyzikální vlastnosti meteoritů a jejich role v planetologii Tomáš Kohout Meteority představují spolu s kosmickými sférulemi, meziplanetámími prachovými částicemi a vzorky dopravenými misemi Apollo a Luna, jediný zdroj kosmického materiálu. Zahrnuji vzorky zrizných kosmických těles od asteroidů po cizí planety. Některé meteority jsou pozůstatky po kolizi jejich mateřských těles, která jiŽ dávno neexistují. FyzlkáIni vlastnosti meteoritů, zvláště magnetická susceptibilita, objemová a mineralogická hustota a pórovitost, mají širokéuplatnění v meteoritice, jako při klasifikaci meteoritů, studiu jejich vzniku, pozemského zvětrávání, šokových změnách a při studiu fyzikálních vlastností jejich mateřských těles _ asteroidů. Například srovnáním hustoty, pórovitosti a magnetické susceptibility meteoritu s asteroidem podobného složenímůŽeme odhadnout vnitřní strukturu asteroidů. K těmto byla sestavena databžue ťyzlká|nich vlastností meteoritů doplněna o nová data ziskaná účelům v evropských meteorických sbírká ch za použitímobilní laboratoře. Nicméně' rozdi| ve velikosti meteoritů a asteroidů můžezpůsobit rozdíly mezi jejich vlastnostmi. Díky nehomogenitám, fyzikáIní vlastnosti meteoritů měřené na centimetrových nebo milimetrových vzotcích se mohou lišit od obdobných dat získaných pozorováním asteroidů kilometrových rozměrů. Dalšírozdílnosti mohou být způsobeny šokovými efekty' kosmickým a pozemskýmzvětrávánim a rozďí|y v teplotě asteroidů a meteoritů. Na meteoritu Neuschwanstein je předvedeno, že sulfidy obsaženév tomto meteoritu mají v porovnání k pokojové teplotě rozdilné magnetické vlastnosti za ,,chladných.. teplot Slunečnísoustavy. Týo poznatky se musí zohlednit při modelováíí interakcí malých těles Sluneění soustavy s meziplanetárními magnetickými poli. Zýšená pozornost byla také věnována spolehlivosti paleomagnetické informace v meteoritech. Upravená metoda za|ožená na distribuci koercivit relativní intenzity remanentni magnetizace byla otestována na pozemských a kosmických vzorcích. Z výsledků vyplývá, že je moŽno izolovat šokovéefekty, či odhalit přítomnost atypických nosičůmagneÍizace' Dále byla testována spolehlivost této metody k urěení termoremanentní paleointenzity a pro tento úěel byla kalibrována pro rozličnémagnetické minerály různých zrnitostí. Výsledky těchto studií poskytují nástroj ke spolehlivé interpretaci magnetické informace v kosmických materiálech. Tato informace umožňuje odhalit existenci dávných magnetických polí v našíSlunečnísoustavě jakož podmínky vývoje malých těles Slunečnísoustavy.
Abstract v angličtině:
Physical properties of meteorites and their role in planetology Tomáš Kohout Together with cosmic spherules, interplanetary dust particles and lunar samples returned by Apollo and Luna missions, meteorites are the only source of extraterrestrial material on Earth. They represent samples of various space bodies from asteroids to other planets. Some are remains of parent bodies, which completely disintegrated during giant collisions and no longer exist in the Solar System. The physical properties of meteorites, especially their magnetic susceptibility, bulk and grain density and porosity, have wide applications in meteorite research such as meteorite classification, studies of their origin, level of terrestrial weathering, shock history and in the estimation of the physical appearance oťtheir parent bodies - asteroids. For example, the comparison of a meteorite's density, porosity or magnetic susceptibility to that of a compositionally similar asteroid may reveal its internal structure. For such purposes, an expanded database of meteorite physical properties was compiled with new measurements done in meteorite collections across Europe using a mobile laboratory facility. However, the scale problem may bring discrepancies in the comparison of asteroid and meteorite properties. Due to inhomogenity, the physical properties of meteorites studied on a centimeter or millimeter scale may differ from those of asteroids determined on kilometer scales. Further difference may arise from shock effects, space and terrestrial weatherin g and from difference in material properties at various temperatures. As demonstrated on rock magnetic studies of the Neuschwanstein meteorite, compared to room temperature, sulphides present in extraterrestrial materials have distinct magnetic properties with newly discovered magnetic transitions at temperatures of the "cold" Solar System environment. This draws significanl constraints on modeling the interaction of minor Solar System bodies with interplanetary magnetic fields" Close attention was given to the reliability of the paleomagnetic and paleointensity information in meteorites. A modified method, based on coercivity distribution of the remanent magnetization efficiency, was tested on various terrestrial and extraterrestrial samples. The results show that impact related shock effects on remanent magnetization can be distinguished or atypical magnetic carriers can be identified. Further, the reliability of the thermoremanent magnetization efficiency as the paleointensity tool was studied and calibrated for various minerals of different grain sizes. These studies give. us a tool for reliable interpretation of magnetic information carried in extraterrestrial materials. Such information provides constraints on ancient magnetic field intensities and on the evolution of minor bodies in our Solar System.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Kohout, Ph.D. 2.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Kohout, Ph.D. 660 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Kohout, Ph.D. 697 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eduard Petrovský, CSc. 1.43 MB
Stáhnout Posudek oponenta Minora Funaki, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 440 kB