velikost textu

Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků
Název v angličtině:
The invasive neophytes' occurrence in the riverbank vegetation
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jan Lacina, CSc.
Id práce:
77103
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (P1301)
Obor studia:
Fyzická geografie (XFYZG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závěr Předložena prace shrnuje vysledky mapovani invaznich neofytů v břehove vegetaci vybranych vodnich toků, ktere bylo provaděno pomoci vlastni metodiky autora v letech 2006–2008. Vyskyt 17 taxonů (22 druhů) invaznich neofytů byl zaznamenavan v předem vymezenych segmentech břehove vegetace o delce 500 m. Početnost jednotlivych taxonů byla zaznamenavana pomoci logaritmicke stupnice. Zmapovano bylo 1693 segmentů břehove vegetace, z toho 218 segmentů opakovaně v letech 2006 a 2008. Ziskana data byla vyhodnocena s využitim několika ukazatelů, ktere byly vypočitany pomoci zakladnich statistickych metod a umožňuji interpretaci zaznamenanych dat. Pro každy segment lze vedle početnosti jednotlivych taxonů vyjadřit take: počet zaznamenanych taxonů, celkovy počet jedinců všech sledovanych taxonů, prosty index zatiženi invaznimi neofyty a važeny index zatiženi invaznimi neofyty. Zatimco prosty index zatiženi invaznimi neofyty přiklada stejnou vahu počtu zaznamenanych taxonů a celkovemu počtu jedinců všech sledovanych taxonů, važeny index zatiženi invaznimi neofyty zohledňuje take průměrnou velikost jednotlivych taxonů, jejich vytrvalost a potencialni nebezpečnost. Pro jednotlive useky (tzn. skupiny segmentů stejneho vodniho toku v relativně podobnych geografickych podminkach) bylo možne stanovit tyto souhrnne ukazatele: celkovy počet taxonů, průměrny počet taxonů v segmentu, podil segmentů s vyskytem jednotlivych taxonů, průměrny počet jedinců jednotlivych taxonů v segmentu, průměrny počet jedinců jednotlivych taxonů v obsazenem segmentu, průměrny celkovy počet jedinců všech sledovanych taxonů v segmentu, průměrnou hodnotu prosteho a važeneho indexu zatiženi invaznimi neofyty a podil segmentů bez vyskytu invaznich neofytů. Na zakladě těchto ukazatelů lze srovnavat jednotlive useky, vymezit useky typicke, vyjimečne apod. Vedle souhrnneho zhodnoceni souboru všech sledovanych segmentů, ktere však nema vzhledem k nerovnoměrnemu zastoupeni useků s různymi geografickymi podminkami přiliš velkou vypovidaci hodnotu, bylo provedeno vyhodnoceni vybranych vodnich toků v podobě připadovych studii. Jejich vypovidaci hodnota je naopak dosti vysoka, neboť sledovane segmenty obvykle tvoři souvisle řady, takže poměrně dobře reprezentuji sledovane useky daneho vodniho toku. Jako přiklad toku s mimořadně vysokym zatiženim invaznimi neofyty byla vybrana řeka Bečva, kde byly zaznamenany nejvyšši hodnoty všech souhrnnych ukazatelů. Přičiny nebyly zjištěny, zřejmě se však jedna o souhru vice okolnosti. Opačny extrem představovala 118 řička Mrlina, některe dalši menši toky ve střednim Polabi (Vyrovka, Cidlina, Vymola) a řička Blata ve střednim Pomoravi. Zastoupeni invaznich neofytů v břehove vegetaci těchto menšich toků v převažně zemědělske krajině bylo překvapivě velmi nizke. Za nejreprezentativnějši lze považovat data pro řeku Labe, kde bylo zmapovano teměř 46 % z celkove delky toku a zejmena středni Labe (mezi Veletovem a Brandysem nad Labem), kde bylo zmapovano teměř 100 % segmentů. Podrobněji jsou dale vyhodnocena take data pro Jizeru, Lužnici a Sazavu. Podle podilu obsazenych useků a průměrneho počtu jedinců v jednom obsazenem segmentu lze za nejvyznamnějši invazni neofyty v břehove vegetaci sledovanych vodnich toků považovat Conyza canadensis, Erigeron annuus, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, I. parviflora, Reynoutria sp., Robinia pseudacacia, Solidago canadensis a S. gigantea. Zatimco Impatiens glandulifera a I. parviflora byly zaznamenany v největšim počtu segmentů (teměř 43 %), největši průměrny počet jedinců v obsazenem segmentu byl zjištěn u Helianthus tuberosus (přes 2000 jedinců/segment). U některych dalšich invaznich neofytů (zejmena Heracleum mantegazzianum, Lupinus polyphyllus a Rudbeckia laciniata) bylo zjištěno vyznamne zastoupeni v břehove vegetaci jednoho nebo jen několika vodnich toků. Za nepodstatny lze naopak považovat vyskyt Lycium barbarum a Quercus rubra. U většiny sledovanych taxonů lze vysledovat pokles podilu obsazenych segmentů i celkove početnosti s rostouci nadmořskou vyškou, pouze v připadě Heracleum mantegazzianum a Lupinus polyphyllus je těžiště vyskytu soustředěno do střednich nadmořskych vyšek, zatimco v nižinach tyto druhy nebyly zaznamenany teměř vůbec. Pro souhrnne zhodnoceni vysledků byl předložen navrh typologie sledovanych useků, ktery vychazi ze shlukove analyzy dat. Ta byla založena na porovnani struktury a častečně take početnosti zastoupenych invaznich neofytů v jednotlivych usecich. Sledovane useky byly rozděleny celkem do 9 zakladnich skupin a dalšich 9 podskupin, z nichž jedna byla vymezena jako přechodna. Tato typologie však neni definitivni a pokud se v budoucnu podaři ziskat data pro dalši vodni toky, bude třeba ji přehodnotit, upravit a doplnit o nove kategorie. Ze srovnani dat pro useky, ktere byly mapovany opakovaně v letech 2006 a 2008 vyplyva, že v těchto usecich došlo k mirnemu poklesu průměrneho počtu taxonů v segmentu a k relativně vyznamnemu poklesu průměrneho celkoveho počtu jedinců sledovanych taxonů. Nejvyraznějši byl tento pokles ve sledovanych usecich Tiche Orlice, Bečvy a Sazavy, z hlediska taxonů se nejvice tykal Impatiens glandulifera, v menši miře take Reynoutria sp. a Helianthus tuberosus. Mirny narůst byl naopak zaznamenan v připadě Solidago sp. a Conyza 119 canadensis. Vzhledem k relativně kratkemu časovemu odstupu však nelze z těchto vysledků vyvozovat vyznamnějši zavěry. Za hlavni přinos cele prace lze považovat navrženi a prakticke ověřeni metodickeho postupu pro mapovani a kvantitativni hodnoceni vyskytu invaznich neofytů v břehove vegetaci a dale založeni databaze udajů ziskanych z tohoto mapovani. Na vysledky prace lze v budoucnu navazat a provadět tak časova i prostorova srovnani.
Abstract v angličtině:
Resumé The aim of this thesis is to summarize actual results of the field research of invasive neophytes’ occurrence in the riverbank vegetation of selected water courses in the Czech Republic. In total approximately 850 km of the riverbank vegetation was mapped using author´s own method. The riverbank vegetation was defined according to Novak et al. (1986) as the vegetation belt along a water course with boundaries represented by the water surface and the riverbank edge. The occurence of 22 most important invasive neophytes (sensu Pyšek et al. 2002) was registered using a logarithmical scale (1 = 1–9 specimen, 2 = 10–99 specimen, 3 = 100–999 specimen etc.). Some related species were not recognized (following species were aggregated together: Galinsoga parviflora and G. ciliata; Solidago gigantea and S. canadensis; Parthenocissus quinquefolia a P. inserta and Reynoutria japonica, R. sachalinensis and R. × bohemica). In total, occurence of 17 taxons was registered. The field research was conducted during the summer period of 2006, 2007 or 2008. Development in the years 2006 and 2008 could be compared for 218 segments, that was mapped in both time relations. The occurrence of invasive neophytes (17 taxons) was registered for each of the 500 m long segments (in total 1693 segments was mapped). The number of specimen was registered using a logarithmical scale. Segments were defined using river navigation or important points of orientation (e. g. bridges or weirs). Total number of taxons, total number of specimen, simple index of invasive neophytes load (Is) and weighted index of invasive neophytes load (Iw) were calculated for each segment. The number of specimen was derived from registered values such as the mean value of the interval (for the interval 1–9 the value 5 was used, for the interval 10–99 the value 50 etc.). The simple index of invasive neophytes’ load was calculated for each segment using the Is = log NS + NT formula, where NS = total number of invasive species specimen and NT = number of registered taxons. This index shows the total invasive species load for each segment taking into account the number of present taxons and number of specimen (the values of NT and NS have similar importance in this calculation). The weighted index of invasive neophytes’ load takes into account plant size, it’s life history and potencial risk for indigenous flora or people and human activities. The number of 130 specimen of each taxon is weighted by certain coefficient. The value of weighted index of invasive neophytes’ load was calculated using the following formula: Iw = log (Σ NSx . kx), where NSx = number of specimen of the taxon x and kx = coefficient of the taxon x. Some other characteristics are presented for parts of the water courses (i. e. groups of neighbouring segments with similar geographical and ecological conditions): total number of taxon, average number of taxons per segment, share of segments with occurence of each taxon, average number of specimen per segment of each taxon, average number of specimen per occupied segment of each taxon, average total number of specimen of all taxons per segment, average value of the simple index of invasive neophytes’ load and average value of the weighted index of invasive neophytes’ load. Results are presented usually for parts of the water courses. Results for the Labe River, the Bečva River, the Jizera River, the Mrlina River and some other smaller tributaries of the Labe River (Cidlina, Vymola, Vyrovka and its source Vavřinec) and the Morava River (Blata), the Sazava River and the Lužnice River are presented like case studies. The Bečva River was considered to be the water course with the highest level of invasion neophytes’ load. On the other hand, the presence of invasive neofytes was rather low in the riverbank vegetation of the Mrlina River and other smaller tributaries of the Labe River and the Morava River. The reason of both extremes isn´t so clear. The most representative data are presented for the Labe River, especially its central part between Veletov (Kolin district) and Brandys nad Labem, which was mapped completely. In total approximately 46 % off all the Labe River course was mapped. The most frequent taxons were Conyza canadensis, Erigeron annuus, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, I. parviflora, Reynoutria sp., Robinia pseudacacia, Solidago canadensis a S. gigantea. The highest number of occupied segments was recorded for Impatiens glandulifera and I. parviflora (approximately 43 %), the higest number of specimen was recorded for Helianthus tuberosus (more than 2000 specimen per segment). Some of invasive neophytes were registered only in the riverbank vegetation of one or some few water courses (Heracleum mantegazzianum, Lupinus polyphyllus and Rudbeckia laciniata), but the occurence was significant there. On the other hand the occurence of Lycium barbarum and Quercus rubra was so low and this species could be considered to be nonsignificant as for its occurence in the riverbank vegetation. The typology of water courses from the invasive neophytes’ load point of view was proposed. This typology is based on results of cluster analysis and the parts of water courses
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. arch. Jan Lacina, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 724 kB