velikost textu

Studium mechanismu účinku protinádorového léčiva tamoxifenu a jeho vedlejších toxických účinků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium mechanismu účinku protinádorového léčiva tamoxifenu a jeho vedlejších toxických účinků
Název v angličtině:
Study of mechanism of action of anticancer drug tamoxifen and its toxic side effects
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Salome Kylarová
Vedoucí:
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Oponent:
RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
Id práce:
77021
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antiestrogenní terapie, tamoxifen, endometrium, hepatokarcinogenita, rezistence nádoru, vzájemné interakce léčiv
Klíčová slova v angličtině:
anti-estrogen therapy, tamoxifen, endometrium, hepatocarcinogenicity, tumor resistance, drug-drug interactions
Abstrakt:
Abstrakt Antiestrogenní (hormonální) terapie je užívána při léčbě nádoru prsu s pozitivním nálezem hormonálních receptorů pro estrogen. Vznik tohoto typu rakoviny je důsledkem dlouhodobé hormonální expozice v průběhu života. Tamoxifen patří mezi nejdůležitější zástupce hormonálních léčiv, které blokují účinky těchto hormonů v prsní nádorové tkáni prostřednictvím kompetitivní vazby na odpovídající receptory. Afinita tamoxifenu k těmto receptorům není dostatečná, avšak v organismu dochází k jeho aktivaci na metabolity, které vykazují afinitu o poznání větší, jmenovitě 4-hydroxytamoxifen a endoxifen. Tvorbu těchto meziproduktů katalyzují enzymy ze skupiny cytochromů P450. Ve druhé fázi jeho biotransformace dochází především k sulfataci těchto produktů katalyzovanou sulfotransferasami a jeho eliminaci z organismu. Vedle těchto aktivních meziproduktů, které svými účinky potlačují další růst nádoru, existují i produkty metabolismu tamoxifenu působící negativně v jiných tkáních organismu. Jedná se především o α-hydroxytamoxifen, který po další aktivaci generuje kovalentní adukty s DNA v jaterní tkáni potkanů a endometriu ženské dělohy. Léčba tamoxifenem je doprovázena četnými vedlejšími účinky, z nichž největší pozornost je věnována možnému vývoji rakoviny endometria či rezistenci nádoru vůči léčbě. Účinky terapie tamoxifenem jsou závislé na aktivitě jednotlivých biotransformačních enzymů, která se v populaci liší v rámci výskytu genetických polymorfismů. V úvahu je též nutné brát interakce tamoxifenu s jinými léčivy, a tím možné snížení účinnosti terapie.
Abstract v angličtině:
Abstract Anti-estrogen therapy is used for treatment of hormone (estrogen) receptor positive breast cancer. The rise of this type of cancer is associated with a prolonged exposure to these hormones throughout life. Tamoxifen is one of the most used hormonal drugs, which blocks the effects of these hormones in breast cancer tissue by competitive binding to hormonal receptors. The affinity of tamoxifen to these receptors is not sufficient, therefore it has to be activated to metabolites having greater affinity, namely 4-hydroxytamoxifen and endoxifen. The formation of these intermediates is catalysed by cytochromes P450. In the second phase of its biotransformation hydroxylated metabolites of tamoxifen are primarily sulphated by sulphotransferases and eliminated from the body. In addition to these active intermediates, which inhibit the growth of breast tumor tissue, there are metabolites causing negative effects in the others. The most important metabolite is α-hydroxytamoxifen, which forms covalent DNA adducts in liver tissue of rats and endometrium of females. Tamoxifen therapy is associated with numerous side effects, but the greatest attention is focused to formation of endometrial cancer and induction of tumor´s resistance to this therapy. Effects of tamoxifen therapy are dependent on the activity of enzymes, which are associated with its biotransformation. This activity is inter-individually different as a consequence of genetic polymorphisms of such enzymes. In addition, the effects of other drugs used, which can interact with tamoxifen and caused reduced efficiency of tamoxifen therapy, should also be considered. (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Salome Kylarová 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Salome Kylarová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Salome Kylarová 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB