velikost textu

Život a dílo vrcholně barokních sochařů Heermannů a Süssnerů v 17. až 18. stol. v německém a českém prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo vrcholně barokních sochařů Heermannů a Süssnerů v 17. až 18. stol. v německém a českém prostředí
Název v angličtině:
Life and Work of High Baroque sculptors and Heermann´s and Süssner´s from the 17th to 18th century German and Czech environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Sehnal
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Id práce:
76971
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Tato práce nastiňuje uměleckou tvorbu německé rozvětvené rodiny Süssnerů, pocházející ze severozápadních Čech a uměleckou tvorbu německé rodiny Heermannů, pocházející ze Saska. Nejvýraznějšími postavami této rodiny jsou Jeremiáš Süssner (1653-1690), braniborský a saský dvorní sochař (pocházející ze západočeského Ostrova, činný v Drážďanech a Berlíně), jeho bratr Konrád Max Süssner (1655/60 - po 1696), a Jan Jiří Heermann (1645/46 - po 1701), saský dvorní sochař, činný v Drážďanech, Praze a Zhořelci a jeho synovec Pavel Heermann (1672/1673 - 1732), též saský dvorní sochař. V jejich tvorbě se odráží jak klasicistní tvorba Flámská, tak tvorba radikálního římského baroku, jenž byl blízký pracím Giaovanni Loranza Berniniho či Alessandra Algardiho. Tvorba Flámského okruhu je spojena s mistrem Johannen Heinrichem Böhmem starším, u kterého se Jan Jiří Heermann, Jeremiáš Süssner a Konrád Max Süssner vyučil.
Abstract v angličtině:
Summary This thesis outlines the artistic work of the German extended Süssner family, which originated from Northwest Bohemia, and the artistic work of the German Heermann family, which originated from Saxony. The most significant figures within these families are Jeremias Süssner (1653-1690), the Brandenburg and Saxon court sculptor (originally from the West Bohemian city Ostrov, active in Dresden and Berlin), his brother Conrad Max Süssner (1655/60-after 1696), Johann Georg Heermann (1645/46-after 1701), the Saxon court sculptor, who was active in Dresden, Praha and Görlitz, and his nephew Paul Heermann (1672/73-1732), the Saxon court sculptor too. Their work reflects both the classicist Flemish school, as well as radical Roman baroque, which was close to the works of Giovanni Lorenzo Bernini or Alessandro Algardi. The work of the Flemish school is connected to the master Johann Heinrich Böhm senior, whose pupils were Johann Georg Heermann, Jeremias Süssner and Conrad Max Süssner. Life and Work of High Baroque sculptors and Heermann's Süssner's in the 17th to 18 century German and Czech environment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Sehnal 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Sehnal 9.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Sehnal 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Sehnal 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 76 kB