velikost textu

Využití metody RNA interference pro cílenou inhibici exprese genů na úrovni mRNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití metody RNA interference pro cílenou inhibici exprese genů na úrovni mRNA
Název v angličtině:
Use of RNA Interference for Targeted Inhibition of Gene Expression on the mRNA Level
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Radilová
Školitel:
Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
RNDr. Pavel Flachs, Ph.D.
Id práce:
76952
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Biochemie (P1406)
Obor studia:
Patobiochemie a xenobiochemie (DPX)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cyklooxygenáza (COX) je klíčovým enzymem v metabolismu arachidonové kyseliny (AA). Přeměňuje AA na prostaglandin H2, který je dále metabolizován různými enzymy na biologicky aktivní prostanoidy. Tato práce byla zaměřena na studium vztahů mezi geny souvisejícími s metabolismem AA. Pomocí RNA interference byla specificky snižována exprese vždy jedné z izoforem COX v buněčné linii rakoviny děložního čípku (Hep2). Cyklooxygenáza 1 (COX-1) byla úspěšně inhibována jak pomocí siRNA („small interfering RNA“), tak shRNA („short hairpin RNA“) sekvencí. Pro snížení exprese cyklooxygenázy 2 (COX-2) se nepodařilo získat výrazně účinnou sekvenci shRNA. Bylo připraveno několik klonů buněčné linie Hep2 se specificky a stabilně inhibovanou expresí COX-1 (Hep2_shRNA1), které byly využity pro další studie. Snížení COX-1 bylo potvrzeno na úrovni mRNA pomocí real-time PCR, na úrovni proteinů pomocí Westernu blotu a na funkční úrovni metodou ELISA. Specifická a stabilní inhibice exprese COX-1 způsobila výrazné snížení mikrozomální prostaglandin E syntázy 1 (mPGES-1). Dále bylo v linii Hep2_shRNA1 nalezeno významné zvýšení hladiny mRNA genu ABCC4 („ATP-binding cassette, sub-family C, member 4“). Tento gen kóduje transportér MRP4 („Multidrug resistance protein 4“), který je přenašečem některých cytostatik, antivirotik a prostanoidů. Výše uvedené výsledky ukazují, že mPGES-1, která je považována za izoformu přednostně se párující s COX-2, může být transkripčně spojena také s COX-1. Zvýšení exprese genu ABCC4 přináší další důkaz, že je MRP4 zapojen do transportu prostanoidů. Tento nález může mít také velký klinický význam při léčbě rakoviny při kombinovaném užívání cytostatik a nesteroidních antiflogistik.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Radilová 4.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Radilová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Radilová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc. 568 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. 993 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 621 kB