velikost textu

Studium elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji v širokém pásmu frekvencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji v širokém pásmu frekvencí
Název v angličtině:
Investigation of lightning-generated elecromagnetic waves in a broad frequency range
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Fišer
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Jaroslav Chum, PhD.
Id práce:
76882
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ionosféra, vlny v plazmatu, blesky, hvizdový mód
Klíčová slova v angličtině:
ionosphere, waves in plasmas, lightning, whistler mode
Abstrakt:
V této práci předkládám studii věnovanou průniku vln hvizdového módu do ionosféry. Je představen algoritmus automatické detekce hvizdů ve spek- trogramech spočtených z dat naměřených na družici DEMETER. Dále je popsána metoda přiřazení iniciačních blesků naměřených pomocí bleskové detekční sítě EUCLID detekovaným hvizdům. Prezentovány jsou výsledky statistické studie věnované vzájemným vztahům mezi detekovanými hvizdy a jim přiřazenými iniciačními blesky. Na základě zpracování dat z 364 průletů družice nad sledovaným územím je ukázáno, že střední amplituda hvizdů klesá se vzdáleností od jejich bodu průniku do ionosféry, roste s proudem iniciačního blesku a ve večerních hodinách je zhruba třikrát vyšší než v do- poledních. Je představena studie věnovaná subprotonosférickým hvizdům. Bylo zjištěno, že proudy iniciačních blesků přiřazených pozorovaným sub- protonosférickým hvizdům jsou velmi vysoké ve srovnání s klasickými 0+ hvizdy.
Abstract v angličtině:
In this work I present a study dedicated to the penetration of whistler- mode waves to the ionosphere. An algorithm of automatic detection of whist- lers in spectrograms computed from the data measured on the DEMETER sa- tellite is described. A method of causative lightning detected by the EUCLID lightning detection network assignment to a detected whistlers is described. Results of statistical study dedicated to relationship between the detected whistlers and assigned causative lightning. Based on the proccessing of data from 364 passes of the DEMETER satellite over monitored area is shown, that mean whistler amplitude decreases with distance between the causative lightning, increses with causative lightning current and in the evening is ap- proximately three times higher than in the morning. A study dedicated to subprotonospheric whistlers is presented. We found, that subprotonospheric whistler causative lightnings currents are very high compared to that of usual 0+ whistlers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Fišer 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Fišer 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Fišer 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Němec, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr. 82 kB