velikost textu

Modelování průběhu extremních povodní v kontextu krajinných změn a integrované protipovodňové ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování průběhu extremních povodní v kontextu krajinných změn a integrované protipovodňové ochrany
Název v angličtině:
Modelling the course of extreme floods in the context of landscape changes and integrated flood protection
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D.
Id práce:
76858
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Úvod a cíle práce Povodně od nepaměti znamenaji pro ělověka ýznamné ohrožení.Účinná ochrana sídel před jejími projevy předstawje jeden ze základních úkolůhydrologie a vodního hospodářství. Pohledy na protipovodňovou ochranu se v pruběhu staletí vyvíjely a stále vyvíjejív reakci na rozvoj poznatků o procesech probihajicích v přírodě, zkušenosti s extrémními povodněmi a také v důsledku zlepšujících se technologických moŽností umoŽňujících kvantifikovat vliv nejruznějšich opatření. Misto dříve uplatňovaného ,'centralizovaného.. přístupu kprotipovodňové ochraně se vdnešní době stále ěastěji uplatňuje tzv. integrovaná protipovodňová ochrana (Langhammer et al., 2008b; Dumbrovský et al., 2006). Hlavním rysem tohoto přístupu je komplexní řešeníprotipovodňové ochrany v rámci celého povodí formou menších, tzv. ,'měkkých.. opatření (malé vodní nádrŽe, změna vyuŽití půdy, vhodné agrotechnické postupy). Problematiku řešenou v rámci disertačnípráce je možnérozdě|it do třech části, které tvoří hlavní pi|íře integrované protipovodňové ocfuany (IPPo). První studie provedená v povodí jihočeskéBlanice kvantifikuje pomoci popsaných metod změny v extremitě povodní v podminkách měnící se struktury kajinného pokyw. Uvedené v.ýsledky mohou být voditkem pro pozitivní změny v krajině, které by mohly mit za niísledek zmíměni pruběhu a nasledků extrémních hydrologických jevů. Druhá studie provedená v povodí Chomutovky v Krušných horách kvantifikuje vliv suchých reteněnich nádrŽí (poldru) jako prvku integrované protipovodňové ochrany na pruběh povodní při ruzných extremitách příčinných sražek. Třetí studie provedená v povodí Bystřice v Krušných horách se snaŽí prohloubit poznatky akumulace a tálrí sněhové poknývky se zaměřením na vliv lesa a otevřených ploch jako faktoru, v oblasti kteý l"ýznamně zasahuje do procesu taní sněhu. Výsledky modelování mohou přispět k návrhu efektivni ochrany před jamími povodněmi. Na počátku v.ýzkumu byly vytyčeny nrisledující hlavni cíle: 1) Zhodnocení l^ýznamu opatření integrované protipovodňové ochrany vpodmínkách měníci se kajinY 2) Modelování vlivu současných a historických změn kajinného pokryvu na letní a zimní povodně na vybraných povodích 3) Zhodnocení modelů a metod pouŽiých při srážko-odtokovém modelování, určení hydrologické nejistoty Jedním z nástrojů geografické ana|ýzy, kteďmje moŽné kvantifikovat vliv l"ýše naznačených opatřeníje hydrologické modelovaní, za|oŽené na podrobném terénním pruzkumu a ana|ýze historických i aktuálních datol"ých podkladů nástroji GIS. Nedílnou součrístídisertačnípráce je také posouzení použitelnosti tohoto nástroje a nejistot nutně spjatých s jeho aplikací. Pro modelování byl použit koncepění model HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center _ Hydrologic Modeling Systen), ktený se řadí do skupiny celistl"ých (lumped) modelů s prvky distribuovaného uspořádání (Daňhelka et al.' 2003).
Abstract v angličtině:
Introduction Floods mean a considerable hazard for mankind. Effective protection against their impact represents one of the basic hydrology and water management tasks. The conception of flood protection came tfuough development reflecting the progress in natural processes description, flood experiences and also improvement in technology possibilities enabling better computation of flood measures effectiveness. Cunently centralized flood protection concept is replaced with íntegrated flood protection concept (Langhammer et al., 2008b; Dumbrovský et al., 2006)' which gives the complex flood protection solution for the whole basin by means of smaller, close{o-natural measures, such as small retention reservoirs. land use change, suitable agrotechnical principles etc. The thesis can be divided into three main parts that form three main pillars ofintegrated flood protection. These pillars are represented by three case studies. First study was made in Blanice River basin. It computes flood extreme changes in condition of changing landscape. Results could lead to positive land cover change which could cause the flood peak decrease. Second study was made in Chomutovka River catchment (Ore Mts.). It quantifies dry retention reservoirs impact on the course of floods by different precipitation extremities. Third study tries to improve our knowledge of snow accumulation and melting processes in the context ofvegetation cover effect (forests and open areas). The aim ofthe research could be describe as follows: l) Assessment the importance ofthe integrated flood protection measures in conditions ofchanging land cover 2) Modelling the effect of cunent and historical landscape changes on suÍtmer and winter floods in experimental catchments 3) Models and modelling techniques assessment, hydrological uncertainty estimation Hydrological modelling could be used for quantification of above mentioned measures by means of field measurement analysis and both cuÍTent and historical data analysis using GlS techniques. Entire part of the thesis is also model uncertainty formulation and methods suitability assessment. The model HEC- HMS (Hydrologic Engineering Center _ Hydrologic ltlodeling Srs/enl) lras used fbr rainÍ-all-runoff process simulation. Thís model belongs to conceptual lumped models (Daňhelka et al.. 2003)' 7^-^^-L ^f :-.^--^.^J O^^I
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 6.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 524 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. 2.74 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 560 kB