velikost textu

Úloha TNF-alfa a IL-10 v kardioprotektivním účinku chronické hypoxie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha TNF-alfa a IL-10 v kardioprotektivním účinku chronické hypoxie
Název v angličtině:
The role of TNF-alpha and IL-10 in cardioprotective effect of chronic hypoxia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Chytilová
Vedoucí:
prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
Oponent:
Mgr. Patricie Balková
Id práce:
76824
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myokard, hypoxie, cytokiny, TNF-α, IL-10, nitrotyrosin
Klíčová slova v angličtině:
myocardium, hypoxia, cytokines, TNF-α, IL-10, nitrotyrosine
Abstrakt:
Abstrakt Naším cílem bylo zjistit, zda adaptace na chronickou hypoxii ovlivní expresi TNF-α a IL-10 v srdečním svalu potkana. TNF-α patří mezi prozánětlivé cytokiny, které zesilují zánětlivou reakci. IL-10 působí opačně a potlačuje produkci zánětlivých cytokinů, včetně TNF-α. Součástí našeho experimentu bylo měření koncentrace nitrotyrosinu jako markeru poškození buněk oxidem dusnatým. K experimentům jsme použili potkany kmene Wistar, které jsme rozdělili do čtyř skupin: 1) normoxické kontroly; 2) adaptované na kontinuální normobarickou hypoxii (10% O2) po dobu tří dnů nebo 3) tří týdnů a 4) adaptované na intermitentní normobarickou hypoxii (10% O2) po dobu tří týdnů s jednohodinovou denní reoxygenací. Z myokardu levé komory, pravé komory a mezikomorového septa jsme získali proteiny obsažené v cytosolu (cytosolická frakce) a v membránách (partikulární frakce). Metodou ELISA jsme změřili koncentrace TNF-α a IL-10 v obou frakcích. Kontinuální hypoxie zvýšila hladinu TNF-α v partikulární frakci všech komorových oddílů a snížila poměr koncentrací IL-10/TNF-α v partikulární i cytosolické frakci. Intermitentní hypoxie vedla k výrazné redistribuci TNF-α z cytosolu do partikulární frakce a zábránila hypoxií vyvolanému poklesu poměru koncentrací IL-10/TNF-α pouze v cytosolické frakci. Nejvyšší koncentraci nitrotyrosinu jsme naměřili v partikulární frakci myokardu pravé komory u skupiny vystavené hypoxii po dobu tří dnů. Naše výsledky ukazují, že krátká periodická reoxygenace výrazně modifikuje prozánětlivý vliv chronické hypoxie na expresi a lokalizaci TNF-α a IL-10 v srdečním svalu potkana. Klíčová slova: myokard, hypoxie, cytokiny, TNF-α, IL-10, nitrotyrosin
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the present study was to find out whether adaption to chronic hypoxia affects the expresion of TNF-α and IL-10 in rat myocardium. TNF-α is a proinflammatory cytokine, which amplifies inflammatory reaction, while IL-10 has opposite antiinflammatory effect. We also measured concentration of nitrotyrosine as a marker of nitrosative stress. We used male Wistar rats divided into four groups: 1) normoxic controls; 2) exposed to continous normobaric hypoxia (10% O2) for three days or 3) for three weeks and 4) exposed to intermittent normobaric hypoxia (10% O2) for three weeks with one hour daily reoxygenation. Cytosolic and membrane proteins (cytosolic and particulate fractions) were obtained from the left ventricle, right ventricle and interventricular septum. Concentrations of TNF-α and IL-10 in both fractions were measured by ELISA. Continous hypoxia increased TNF-α production in particulate fractions from all ventricular parts and decreased the ratio of IL-10/TNF-α in particulate and cytosolic fractions. Intermittent hypoxia redistributed TNF-α from cytosol into the particulate fraction and prevented the drop of IL-10/TNF-α ratio in the cytosolic fraction. The highest concentration of nitrotyrosine was found in the particulate fraction from the right ventricle after three days of hypoxia. Our data suggest that short periodic reoxygenation significantly modulates the proinflammatory effect of chronic hypoxia on the expresion and localization of TNF-α and IL-10 in rat myocardium. (In Czech) Key words: myocardium, hypoxia, cytokines, TNF-α, IL-10, nitrotyrosine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Chytilová 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Chytilová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Chytilová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 743 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Patricie Balková 2.86 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB