velikost textu

Oxid uhličitý ve výuce přírodovědných předmětů (studijní opory pro gymnázia)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oxid uhličitý ve výuce přírodovědných předmětů (studijní opory pro gymnázia)
Název v angličtině:
Carbon Dioxide in Science Education (Study Aids for Grammar School)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Kristlová
Vedoucí:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Urbanová, Ph.D.
Id práce:
76818
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie a biologie pro střední školy (UNCHB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Oxid uhličitý; uhlíková stopa; RVP; projektový přístup k výuce; PISA; metoda IBSE (badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání); PowerPointová prezentace; laboratorní práce; pracovní listy.
Klíčová slova v angličtině:
Carbon Dioxide; Carbon Footprint; Framework Educational Programme; Project Management; PISA; IBSE (Inquiry Based Science Education); PowerPoint Presentation; Laboratory Work; Worksheets.
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Albertov 3, 128 40 Praha 2, Česká republika OXID UHLIČITÝ VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OPORY PRO GYMNÁZIA) Bc. Lucie Kristlová lucie.kristlova@gmail.com V této diplomové práci byly shrnuty principy tzv. projektového způsobu myšlení a uvažování a tzv. metody IBSE neboli badatelsky orientovaného přírodovědného vzdělávání. V práci byly zhodnoceny výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006, který testoval žáky v oblasti přírodních věd. Dále byly v teoretické části zpracovány učební podklady k výuce tématu Oxid uhličitý. Ty by měly posloužit vyučujícím chemie a biologie především na gymnáziích. Byly vytvořeny i metodicky zpracované výukové materiály – prezentace, pracovní list a náměty laboratorních úloh včetně autorských řešení. Pracovní list byl ověřen žáky nižšího a vyššího stupně gymnázia.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague – Faculty of Science Department of Teaching and Didactics of Chemistry Albertov 3, 128 40 Praha 2, Czech Republic CARBON DIOXIDE IN SCIENCE EDUCATION (STUDY AIDS FOR GRAMMAR SCHOOL) Bc. Lucie Kristlová lucie.kristlova@gmail.com In this thesis the principles of Framework Educational Programme and method IBSE alias Inquiry Based Science Education were summarized. The results of international research PISA 2006 were evaluated. In 2006 the focus was on scientific literacy. In the theoretical part the study supporting documents on the theme Carbon Dioxide were worked up. The documents would serve teachers of Chemistry and Biology mainly at the grammar schools. Methodically processed materials were created such as presentation, worksheet and subject matter of chemical experiments with the inclusion of the author solutions. The worksheet was verified by pupils at grammar school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kristlová 5.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kristlová 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kristlová 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Urbanová, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 81 kB