velikost textu

Syntéza 5´-UTR varianty Var14 genu GCPII jako standardu pro RT-PCR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza 5´-UTR varianty Var14 genu GCPII jako standardu pro RT-PCR
Název v angličtině:
Synthesis of the Var14 variant of 5´-UTR of GCPII gene as a standard for RT-PCR
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Gabriela Petrovová
Vedoucí:
RNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Id práce:
76802
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
5´UTR, dvoukroková PCA, pUC19, RT-PCR, GCPII
Klíčová slova v angličtině:
5'UTR, two-step PCA, pUC19, RT-PCR, GCPII
Abstrakt:
Cílem této práce bylo připravit syntetickou sekvenci 5´UTR sestřihové varianty Var 14 glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII). K tomu byla použita metoda dvoukrokové PCA. Sekvence byla rozdělena do 8 překrývajících se oligonukleotidů a spojena do jedné dsDNA pomocí dvou po sobě jdoucích PCR. Produkt syntézy byl zaklonován do pomocného vektoru pUC19. Po jeho osekvenování byly opraveny nalezené mutace. Produkt byl subklonován do cílového vektoru pcDNA4 His Var 14 již obsahujícího sekvenci vlastního genu GCPII. Tento konstrukt byl následně použit k sestrojení kalibrační křivky, která bude i nadále sloužit jako standard pro RT-PCR pro zjištění kvantity této varianty GCP II u pacientů s rakovinou prostaty. Konstrukt bude také používán jako expresní vektor pro produkci Var 14 varianty GCPII v eukaryontním baculovirovém expresním systému. Klíčová slova: 5´UTR, dvoukroková PCA, pUC19, RT-PCR, GCPII
Abstract v angličtině:
The aim of this work was to prepare the synthetic 5'UTR sequence of splicing variant Var 14 of glutamate carboxypeptidase II (GCPII). A method of two-step PCA was used to this purpose. The sequence was divided into 8 overlapping oligonucleotides that were combined into a single dsDNA by two consecutive PCR. Product of the synthesis was cloned into the auxilliary cloning vector pUC19. After the sequencing analysis detected mutations were corrected. The product was subcloned into the target vector pcDNA4 His Var 14 which already contained the sequence GCPII gene. This construct was then used for the construction of the calibration curve, which will serve as a standard for RT-PCR for quantitative detection of this variant of GCP II in patients with prostate cancer. Construct will be further used as an expression vector to produce of the variants Var 14 GCPII in eucaryotic baculovirus expression system. Keywords: 5'UTR, two-step PCA, pUC19, RT-PCR, GCPII
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Petrovová 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Petrovová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Petrovová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Ingr, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Věra Černá, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Gabriela Petrovová 672 kB