velikost textu

Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech
Název v angličtině:
Cross-taxon congruence in species diversity in non-forest habitats
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Hřebíková
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Id práce:
76789
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biodiverzita, klíčové druhy, deštníkové druhy, zástupné druhy, nelesní biotopy, management
Klíčová slova v angličtině:
biodiversity, keystone species, umbrella species, flagship species, surrogate species, non-forest biotops, management
Abstrakt:
Abstrakt Celkovou druhovou rozmanitost na jakémkoliv místě na Zemi se nám nikdy nepodaří uspokojivě podchytit. V praxi ji odhadujeme pouze na základě znalosti druhové bohatosti několika málo taxonů. Typicky se jedná o dobře pozorovatelné skupiny, jejichž diverzitu známe a jsme schopni ji na daném místě snadněji odhadnout (typicky vyšší rostliny, motýli, velcí brouci, ptáci). V první části práce představuji základní koncepty pojetí takovýchto druhů z hlediska ochrany biodiverzity - deštníkové druhy, indikační druhy, vlajkové druhy, zástupné druhy (surrogates). Druhá část práce je zaměřena na využití zástupných druhů v praxi. Snažím se hledat shodu v druhové diverzitě různých taxonů i ekologických skupin v nelesních biotopech. Zároveň diskutuji práce zabývající se evaluací výše zmíněných druhových konceptů v ochranářské praxi. V poslední části se pak zabývám vlivem cílených managementových zásahů v nelesních biotopech na různé taxonomické skupiny organismů. KLÍČOVÁ SLOVA: biodiverzita, klíčové druhy, deštníkové druhy, zástupné druhy, nelesní biotopy, management
Abstract v angličtině:
Abstract Estimating of the overall species diversity at any place on Earth is very difficult. Generally, we use only several surrogate taxa for predicting of species diversity of other groups. Typically, these surrogates are represented by well observable and conspicuous organisms (e.g. plants, butterflies, large beetles, birds). The first part of my theses presents the basic insight in the species concepts used in biodiversity conservation - umbrella, indicator, flagship, and surrogate species. The second part focuses on the use of these concepts in practice. I discuss the conclusion of studies that focus on evaluation of species concepts in biodiversity conservation, with a special regard on non-forest habitats. In the last chapter, I deal with the impact of management practices in non-forest habitats on different taxa of organisms. KEYWORDS: biodiversity, keystone species, umbrella species, flagship species, surrogate species, non-forest biotops, management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Hřebíková 320 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Hřebíková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Hřebíková 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 1.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Černý, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 363 kB