velikost textu

Nejvyšší soud a jeho role v soudní soustavě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nejvyšší soud a jeho role v soudní soustavě
Název v angličtině:
Supreme Court and its Role in the Court System
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dita Stočesová
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
76786
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závěr Přestože od pádu komunistického režimu upl ynulo již téměř dvacet let a z českého soudnictví se postupně díky mnoha reformám justice zrodil s ystém, jež naplňuje znaky moderního soudnictví, stále v České republice přetrvávají jisté problém y, se kterými se naše soudy pot ýkají, Nejvyšší soud ČR nevyjímaje. Hlavními problém y justice jsou především délka řízení, zvyšující se nápad v jednotlivých agendách a z toho pramenící počet nedodělků napadených věcí. Hlavním účelem mé diplomové práce b yl o mimo jiné též zhodnotit současnou situaci, v jaké se Nejvyšší soud nachází a jak se mu daří naplňovat jednotlivé sjednocovací funkce, jež jsou pro jeho činnost relevantní. Zaměříme-li pozornost na zhodnocení činnosti Nejvyššího soudu ČR od jeho vzniku, můžeme konstatovat, že v posledních několika letech prudce vzrostl počet věcí, které napadl y, a to zejména v působnosti občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR, zároveň stagnoval, resp. v posledních dvou letech dokonce klesal počet soudců Nejvyššího soudu. Přes veškerou snahu soudců a jejich asistentů neustále stoupá počet nevyřízených věcí tížících toto kolegium Nejvyššího soudu a prodlužuje se tak nežádoucím způsobem délka soudního řízení. Soud b y měl v prvé řadě změnit své vnímání v české justici a zachovat si svou exkluzivitu. Měl b y vstupovat pouze do zásadních, složit ých, rozporných a jinak výjimečných otázek a svou rozhodovací činností v těchto otázkách tak přispívat ke sjednocování rozhodovací činnosti nižších soudů. Současnou situaci, kdy je Nejvyšší soud často m ylně považován za řádnou třetí instanci, a kdy na soud často chodí dovolání i v malicherných případech, b y nevyřešilo ani další navýšení počtu soudců působících u dovolacího soudu, jež se nabízí jako jedno ze dvou možných řešení stávající situace. Se zvýšením počtu soudců a dalšího odborného personálu jsou ovšem nutně spojeny nejen zvýšené požadavky na finanční prostředky 88 z rozpočtu ministerstva spravedlnosti, ale také nutnost rozšíření budovy Nejvyššího soudu, která je již nyní kapacitně plně vytížena. Druhým možným řešením, které se jeví jako lépe realizovatelné, je změna procesních předpisů, jež b y omezila přípustnost nejpočetnější agendy Nejvyššího soudu, kterou je dovolání a snížil b y se tak rozsah napadených věcí, které mají b ýt přezkoumány v rámci dovolacího řízení. Nejschůdnějším řešením by ovšem byla zajisté kombinace obou nabízených přístupů. Přestože b yl Nejvyš ší soud ČR ohledně své činnosti v minul ých letech spíše podrobován kritice, domnívám se, že se za 15 let svého působení proměnil v instituci, o níž právem můžeme říci, že je jedním z nejdůležitějších garantů práva na spravedlivý proces v našem státě a výrazným způsobem přispívá ke sjednocování rozhodovací činnosti soudů nižších stupňů. Za poslední dobu též výrazně stoupla kvalita rozhodování Nejvyššího soudu, neboť se soudci naučili respektovat nejen nález y Ústavního soudu, ale také judikaturu evropských soudů, jež s ohledem na přistoupení ČR do Evropské unie nab ývá na významu. Doufejme, že se v dohledné době podaří zrealizovat některé z nastíněných řešení, jež mají napomoci ke snížení počtu napadených věcí především v civilní agendě a Nejvyšší soud ČR se propříště bude zab ývat pouze zásadními a složit ými případy a kvalita jeho rozhodnutí, jimiž sjednocuje rozhodovací praxi nižších soudů, bude stále stoupat. 89
Abstract v angličtině:
Supreme Court and Its Role in the Court System Summary The target of m y diploma work titled "Supreme Court and Its Role in the Court S ystem" is in particular to inform the readers about the activities, functions and composition of the supreme body of judicial power and to anal yse the individual unifying functions of the Supreme Court, i.e. crucial functions from the viewpoint of unification of the decision-making practice of courts of lower instance. I believe that this work provides a complex view of these issues to the readers and contributes to understanding of the essence of this supreme judicial institution and enables the readers to make their own ideas how the Supreme Court is successful in pursuing its mission in a legal state. M y diploma work consists of six chapters. The first chapter contains a definition of the Supreme Court of the Czech Republic and a historical outline of its most important stages in the development of decision-making activities since the establishment of the Czechoslovak Republic. The second chapter includes information for the reader about the internal organization of the Supreme Court, which enables the reader to better understand which collective bodies decide on individual matters under the powers of the Supreme Court of the Czech Republic and what is the composition of such bodies. The most comprehensive third chapter focuses on key tasks fulfilled b y the Supreme Court within the framework in the s ystem of general courts. Individual unifying functions include decisions on higher recourse proceedings as an extraordinary remedy, taking a stand, decision-making activities of big committees’ senates and, last but not least, issue of the Collection of Court Resolutions and Standpoints. In the subsequent chapter, I briefl y mention further activities of the Supreme Court by which the court participates in expert activities in 93 the field of law, in particular legislative, training and publication activities. This chapter also includes activities of the foreign department of the Supreme Court and its international activities. In the fifth chapter of m y diploma work, I acquaint the reader with the importance of the court law as the relevant source not only in the countries of the Anglo-American legal culture, but also in the Continental Europe, including our republic, and I also focus on the argumentation liabilities of judicature. The last chapter of my diploma work is focused on a comparison of the activities of our Supreme Court with the activities of one of the most powerful American institution, whose judicature has an extraordinary influence on the judicature of European constitutional courts and, following its example, constitutional courts in the Continental Europe since late sixties focus their attention exclusively to the protection of fundamental rights and freedoms. The main purpose of my work was inter alia to assess the current position of the Supreme Court and how it is successful in fulfilling the individual unifyi ng functions that are relevant for its activities. Although the Supreme Court was criticized regarding its past activities, I believe that after 15 years of its existence it is one of the most important guarantors of the right to a just process in our country and significantl y contributes to unification of decision-making activities of courts of lower instance. If we want to assess the existing regulation of civil higher recourse and higher recourse proceedings as such, it is desirable to mention the necessary change of procedural regulations concerning higher recourse proceedings that would restrict the admissibilit y of the most numerous duties of the Supreme Court and the extent of the necessary review within the framework of higher recourse proceedings. I firml y believe that a certain resolution will be realized in the near future that would help to reduce the number of challenged matters, and that in the future the Supreme Court will consider onl y essential and complicated cases. 94 Nejvyšší soud ČR; sjednocovací činnost; soudní judikatura Supreme Court of the Czech Republic; unifying activities; court judicature 95
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dita Stočesová 786 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dita Stočesová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dita Stočesová 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 203 kB