velikost textu

Doména .EU a ochrana práv třetích osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Doména .EU a ochrana práv třetích osob
Název v angličtině:
The .EU top-level domain name and third parties rights protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Blažek
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petra Žikovská
Id práce:
76781
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
4. Závr V dob, kdy přítomnost subjekt na internetu a forma jejich prezentace v tomto umlém prostředí, probíhající především prostřednictvím konkrétních internetových adres, které subjekty usilující o úspch na tomto virtuálním tržišti a následn na trhu skutečném, co nejvíce přibližuje jejich názvm nebo činnostem, v rámci nichž se ucházejí o příze osob, jimž jsou jejich produkty určeny, je taková internetová adresa nepochybn velmi cennou hodnotou. Doprovodným jevem uvedených skutečností jsou nicmén činnosti, které více či mén porušují práva a oprávnné zájmy subjekt, jejichž jména, názvy, firmy, apod. jsou, prostřednictvím registrace doménových jmen shodných či zamnitelných s takovými názvy, často zneužívány, a dalo by se říci, že úmrn s hodnotou takového jména roste agresivita a zarputilost subjekt, na chránných označeních oprávnných osob potenciáln parazitujících. V rámci systému domény .eu je potom ochrana chránných názv stanovena velmi široce, a i porovnání se systémy generických domén (gTLD) a národní domény .cz (ccTLD) potvrzuje takový závr. Ačkoliv implementace domény .eu byla od samého počátku doprovázena snahami zabránit v co nejvyšší míře činnostem, které jsou oprávnn považovány za nežádoucí, a které ohrožují jak práva třetích osob, tak internet samotný a i navzdory skutečnosti, že v rámci zavádní této domény bylo možné přihlédnout a inspirovat se historicky staršími a „provřenými“ úpravami (zejména UDRP), nelze přehlédnout, že se nepodařilo zabránit nkterým, možná zbytečným excesm, které nepochybn poškodily doménu .eu jako takovou, včetn dopad na konkrétní subjekty. Je zřejmé, že tyto naplují onu premisu přímé úmry mezi mírou možného zisku ze spekulace s doménovým jménem a mírou aktivity, invence a agresivity, doménových spekulant. Nicmén dle mého názoru, nkdy až zbytečn pasivní role oprávnných subjekt, zejména EURidu, pravdpodobn přispla k rozsahu tchto nežádoucích činností. 83 Tak již v prbhu období Sunrise bylo pravdpodobn možné zabránit mnoha registracím doménových jmen, vedeným zcela zjevn spekulativními úmysly, když podle mého názoru, úloha validátora žádostí o registraci v tomto období, byla zbytečn pasivní. Další problémový prvek, spatřuji v nastavení pravidel pro přepis zvláštních znak, obsažených v chránném označení, když práv možnost registrovat jako doménová jména názvy, které zcela zjevn nemly žádnou souvislost s názvem obsaženým v doménovém jménu, by tyto registrace byly podložené např. ochrannou známkou (typicky např. „b&u&n&d&e&s&l&i&g&a“ „bundesliga.eu“), vyvolávala velkou část spor, týkajících se rozhodnutí Rejstříku a následn spory proti držitelm doménových jmen, tímto zpsobem registrovaným. Nelze nezmínit myšlenku, že kdyby tato pravidla byla nastavena striktnji, odpadla by velká část spor, majících v tomto svj pvod. Spekulativní chování nkterých subjekt mohlo být do značné míry podpořeno také pomrem mezi výší poplatku za registraci doménového jména a poplatkem za ADR řízení, když i v současnosti je tento pomr přibližn 1:180. Tímto je podporováno jednání, kdy subjekt ve spekulativním úmyslu registruje doménové jméno, jež následn nabídne k odkoupení, za částku rovnající se zlomky poplatku, který je poškozený subjekt nucen vynaložit na iniciaci řízení ADR, jehož výsledek, a tedy případný úspch ve vci, navíc nelze vždy předvídat. Vzhledem k tomu, že subjekt který prohraje ADR spor, nemá dle pravidel upravující tento spor, žádnou povinnost nahradit zvítzivšímu subjektu náklady řízení, odkoupení doménového jména s vynaložením polovičních náklad se tak nabízí jako ekonomičtjší varianta dosažení stejného cíle. Mezi klady úpravy naopak nepochybn patří rozsah ochrany, která je poskytována široké palet názv a jmen. Chránna jsou práva k registrovaným vnitrostátním ochranným známkám a ochranným známkám Společenství, zempisným označením a označením pvodu, neregistrovaným ochranným známkám, obchodním jménm, označením podnik, názvm společností, jménm fyzických osob a názvm 84 chránných literárních a umleckých dl, což ostře kontrastuje zejména s úpravou UDRP, kde je ochrana v podobné míře poskytnuta pouze držitelm ochranných známek. Mezi klady dále řadím také rychlost vyřízení sporu o doménové jméno v rámci řízení ADR, když řízení samotné trvá od podání žalobního návrhu přibližn 40 dn. Pokud jde o samotné ADR řízení, především jehož prostřednictvím jsou řešeny spory z držby doménových jmen vyvrající, potom nelze jednoznačn určit, jaké druhy spor v rozhodovací praxi převažují. Je zdá se charakteristické, že témř každým sporem prolínají všechny tři elementy, tedy shoda či zamnitelnost doménového jména s chránným označením, právno či oprávnná zájem k takovému doménovému jménu při jeho registraci, a konečn i zlá víra při užívání nebo registraci doménového jména. Rozhodce se potom postupn vypořádává s každým z nich, když není vyloučeno, že po učinní závru, že doménové jméno je shodné či zamnitelné s chránným označením, a že na stran žalovaného, při registraci tohoto doménového jména, absentovalo právo či oprávnný zájem k takovému doménovému jménu (ve smyslu Nařízení (EC) 874/2004), se již nezabývá otázkami zlé víry žalovaného, když už vyřešení předchozích dvou otázek v neprospch žalovaného znamená možnost nařídit převedení doménového jména na žalobce. Úrove dosažené ochrany doménových jmen, registrovaných pod doménou .eu, je tedy pomrn vysoká a vlastník, držitel, či nositel jména (názvu), které je považováno za chránné, mže, při nepodcenní argumentace v žalobním návrhu, pomrn rychle dosáhnout svého cíle, tj. zrušení registrace, popř. převedení doménového jména na svoji osobu. V případ „rovnosti“ stran nárokujících si doménové jméno, tedy v situaci, kdy ob strany mohou opřít svj vztah k doménovému jménu o njaké chránné jméno či označení a současn splují podmínky pro posouzení jejich registrace jako podložené oprávnným zájmem, při současné absenci zlé víry, se potom uplatní princip „first come first serve“ v plném rozsahu. Závrem této práce bych rád poukázal na skutečnost, že ačkoliv by se mohlo zdát, že řešené téma je již vyčerpané, a že po etapách, v nichž se subjekty, které se cítily 85 být poškozeny registracemi doménových jmen shodných, či zamnitelných, s chránnými označeními či názvy, domohly zrušení registrací či převedení tchto domén na svou osobu, nebo využily nabídky spekulant a předmtné doménové jméno si odkoupily, je situace v této oblasti stabilizovaná, když tomuto nasvdčuje i fakt, že nápad spor řešených prostřednictvím ADR řízení v prbhu roku 2009 prudce poklesl, je toto zdání klamné. S příchodem tzv. IDN systému (Internationalized Domain Names), v jehož rámci bude umožnna registrace doménových jmen, obsahujících znaky národních abeced, lze totiž očekávat počátek zcela nové etapy v život .eu TLD, v níž zdá se není vyloučeno otevření starých ran. Tzv. první element, tj. shoda či zamnitelnost doménového jména s chránným názvem či označením, dostává, spolu s možností použít v doménovém jmén celou paletu znak, jejich užití dříve možné nebylo, zcela nový rozmr. 86
Abstract v angličtině:
THE .EU TOP-LEVEl DOMAIN NAME AND THIRD PARTIES RIGHTS PROTECTION English summary My graduation thesis deals with the top-level domain .eu, its origins, methods by which it is embodied into legal enactments and mainly about rights relating to the .eu TLD and the extent of protection the holders of such rights could expect. The prologue is focused on the general analysis of the problematic regarding domain name itself, both the technical and legal aspects. Thus in this part you could find information about the function of the domain name, its relation to the IP address and about the categorization made on the basis of the top-level and second-level distinction. There is also description made in this part of the three main TLD groups: a) generic TLDs - .biz, .com, .edu, .gov, .info, .int, .mil, .name, .net, .org, .pro, .aero, .asia, .cat, .coop, .jobs, .mobi, .museum, .tel, .travel, .arpa, b) country code TLDs and c) .eu domain, which probably creates the third group. After common technical description of the domain name there is analogous treatise on the legal aspects of the domain names themselves as well as the description of the position of the entities involved in the legal relations relating to domains. The main part of this work is then composed of the study of the .eu top-level domain. The reader should find the description of the historical context of the creation of the .eu domain, the legal framework within which this domain has the basis and which covers the functioning and respective legal relations. Further there is a description of particular rights; holders of them are protected against the mala fide registrations of the domain names corresponding with such rights. These rights are, inter alia, registered national and community trademarks, geographical indications or designations of origin, registered trademarks, trade names, business identifiers, company names, family names, and distinctive titles of protected literary and artistic works. Description of above-mentioned rights is completed by the enumeration and the analysis of the methods, used with the aim to protect holders of these rights against misuse, especially on the part so called domain grabbers or cyber squatters. 88 The last part is composed of the short comparison of the legal enactments regulating the .eu top-level domain name system, with the enactments covering so called generic top-level domain name system and the system of the .cz domain, representing the country code top-level domain name. Then follows the categorization and analysis of the decisions issued within the ADR, which should demonstrate main methods of misuse of the domain names registered under the .eu TLD and the view of the panelists who deal with this cases. 89
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Blažek 469 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Blažek 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Blažek 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB