velikost textu

Hospodářská trestná činnost zaměřená na veřejné zakázky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hospodářská trestná činnost zaměřená na veřejné zakázky
Název v angličtině:
Economic crime oriented on public tenders
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Pohorský
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
76779
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé V této práci jsem se zabýval problematikou hospodářské trestné innosti se zamřením na veřejné zakázky. V práci je podrobn rozebrána historie veřejných zakázek a jeho vlivu na řádné a hospodárne využití veřejných finaních prostředk. Je zhodnocena stávající, ale i předešlá právní úprava v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dále jsou zde rozebrány základní terminologické pojmy jako : zadavatel, uchaze, zájemce, dodavatel, dále pak zakázky podle předmtu, podle výše předpokládané hodnoty apod., a také postup zadavatele i uchazee, spolen s innosti v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky. V souvislosti s hospodářskou trestnou innosti jsou v práci vyjmenované a rozebráne nkteré skutkové podstaty trestných in vetn jejich charakteristik. Hospodářska kriminalita je tady rozebrána a popsána, jak ve vztahu k trestn právnímu postihu, tak i ve vztahu dopad na ekonomickou situaci pro stát. Práce se vnuje problematice odhalování a dokazování této hospodářské trestné innosti, která má své specifika od ostatné trestné innosti a vyžaduje vysokou úrove znalosti problematiky jak policejních orgán, tak všech podílejících se odborník z jednotlivých oblastí práva, zahrnující hospodářskou trestnou innost. Nechybí ani zpracování struného srovnání s právní úrovni na Slovensku k hospodářským testným inm, konkrétn k pletichám ve veřejné soutži. Snahou bylo poukázat na provázanost ekonomické situace s právním prostředím a zárukami postihu jednání subjekt v rozporu s nastolenými pravidly hospodářského chování a styku. Je nezbytné vytvořit vhodné ekonomické prostředí s pevn danými zárukami a pravidly svobodného a - 101 - volného trhu výrobku, služeb a podnikání, ale také vytvořit nezbytný právní rámec, vetn potřebného trestn právního postihu hospodářské trestné innosti. Summary This work dealt with the problem of economic crime, with a focus on public procurement. The work is detailed history of public procurement and its impact on the proper and economical use of public funds. It assessed the current and previous legislation on public procurement. There are also addressed basic terminological concepts such as authority, the candidate, candidate, contractor, then the contract according to the subject, according to the default values, etc., and the procedure the contracting authority and tenderers, along with activities related to the award of public contracts. In the context of economic crime are listed in the work and dismantling some of the facts of crimes, including their characteristics. Economic crime is a reader here and described how, in relation to criminal legal penalties, as well as in relation to the impact of the economic situation for the State. The work deals with the problem of detection and evidence of this crime, which has its specificities from other criminal activity and requires a high level of knowledge of the issues as police authorities and all involved experts from different areas of the law, including economic crime. There are also short compared with the processing of the legal level in Slovakia, the economic testným offenses, namely pletichám the contest. The aim was to highlight the coherence of the economic situation with the legal environment and guarantees penalty hearing actors in conflict with nastolenými rules of economic behavior and traffic. It is necessary to create appropriate economic environment with fixed guarantees and the rules of free and free- - 102 -
Abstract v angličtině:
volného trhu výrobku, služeb a podnikání, ale také vytvořit nezbytný právní rámec, vetn potřebného trestn právního postihu hospodářské trestné innosti. Summary This work dealt with the problem of economic crime, with a focus on public procurement. The work is detailed history of public procurement and its impact on the proper and economical use of public funds. It assessed the current and previous legislation on public procurement. There are also addressed basic terminological concepts such as authority, the candidate, candidate, contractor, then the contract according to the subject, according to the default values, etc., and the procedure the contracting authority and tenderers, along with activities related to the award of public contracts. In the context of economic crime are listed in the work and dismantling some of the facts of crimes, including their characteristics. Economic crime is a reader here and described how, in relation to criminal legal penalties, as well as in relation to the impact of the economic situation for the State. The work deals with the problem of detection and evidence of this crime, which has its specificities from other criminal activity and requires a high level of knowledge of the issues as police authorities and all involved experts from different areas of the law, including economic crime. There are also short compared with the processing of the legal level in Slovakia, the economic testným offenses, namely pletichám the contest. The aim was to highlight the coherence of the economic situation with the legal environment and guarantees penalty hearing actors in conflict with nastolenými rules of economic behavior and traffic. It is necessary to create appropriate economic environment with fixed guarantees and the rules of free and free- - 102 - market product, service and business, but also create the necessary legal framework, including the necessary criminal legal penalties of crime. Příloha Základní pojmy z veejných zakázek ZADAVATEL VEEJNÉ ZAKÁZKY – § 2 a) veejný zadavatel – § 2 odst. 2 • stát (tedy i organizační složky státu – např. ministerstva) • státní příspvková organizace • územní samosprávný celek (obce, mstské části a obvody, kraje) a příspvkové organizace, kde funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek • veřejnoprávní subjekt o i. právnická osoba o ii. založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají prmyslovou nebo obchodní povahu o iii. veřejný zadavatel takovouto osobu převážn financuje, ovládá nebo jmenuje či volí více než polovinu v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu b) dotovaný zadavatel – § 2 odst. 3 • osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z penžních prostředk veřejného zadavatele, a to na veřejné zakázky na i. nadlimitní stavební práce: 1. dle přílohy č. 3 k ZVZ nebo 2. stavební práce týkající se zdravotnických, sportovních, rekreačních, školních a administrativních zařízení ii. nadlimitní služby související s takovými stavebními pracemi • dotovaný zadavatel postupuje vždy podle pravidel platných pro veřejného zadavatele c) sektorový zadavatel – § 2 odst. 6 + § 4 • osoba vykonávající nkterou z relevantních činností podle § 4 a • relevantní činnost vykonává na základ zvláštního či výhradního práva nebo • veřejný zadavatel mže na ní uplatovat přímo či nepřímo dominantní vliv: - 103 -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Pohorský 582 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Pohorský 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Pohorský 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB