velikost textu

Účast eukaryotických DNA opravných mechanismů ve virové replikaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účast eukaryotických DNA opravných mechanismů ve virové replikaci
Název v angličtině:
Implication of eukaryotic DNA repair machinery in viral replication
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tomáš Hron
Vedoucí:
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Harant
Id práce:
76736
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpověď na poškození DNA, oprava DNA, virová replikace, Herpesviridae, Polyomaviridae, Papillomaviridae, Retroviridae, ATM, ATR, DNA-PK
Klíčová slova v angličtině:
DNA damage response, DNA repair, viral replication, Herpesviridae, Polyomaviridae, Papillomaviridae, Retroviridae, ATM, ATR, DNA-PK
Abstrakt:
Odpověď na poškození DNA eukaryot je důležitý mechanismus, který zajišťuje stabilitu genomu. Jeho složky jsou mimo jiné mobilizovány i v průběhu virové infekce jako reakce na cizorodou nukleovou kyselinu. Ukazuje se, že některé viry také aktivují DNA opravné mechanismy záměrně a využívají je pro zajištění svého replikačního cyklu. Tato aktivace je z velké části zprostředkována virovými proteiny, které přímo interagují s buněčnými faktory. Klíčové proteiny DNA opravných mechanismů jsou často asociovány s centry virové replikace a pravděpodobně se podílejí na jejím průběhu. Dále jsou také využívány pro navození vhodného prostředí k virové reprodukci v buňce. Konkrétní mechanismy, kterými se faktory DNA opravných drah podílejí na virové infekci, jsou však z velké části nejasné. V této práci jsou shrnuty principy interakce virů s eukaryotickou odpovědí na poškození DNA a popsány hlavní virové čeledě, které ji aktivují a využívají pro replikaci svého genomu.
Abstract v angličtině:
Eukaryotic DNA damage response is an important mechanism which ensures genome stability. Its components are also mobilized during viral infection as a reaction against extraneous nucleic acid. Additionally, DNA repair machinery seems to be activated by some viruses purposely to provide their replication. This activation is mediated mainly by viral proteins which are able to interact with cellular factors. In many cases, key components of DNA damage mechanisms are associated with viral replication centre and likely participate in this process. Furthermore, cellular DNA damage signaling is exploited to provide competent environment for viral reproduction. However, particular mechanisms how these cellular factors participate in viral infection are still largely unclear. In this thesis, the principles of relationship between viral infection and eukaryotic DNA damage response are summarized and main viral families which are known to activate and utilize these mechanisms for its genom replication are described.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Hron 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Hron 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Hron 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Hana Španielová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Harant 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB