text size

Metody analýzy sezónnosti demografických jevů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Metody analýzy sezónnosti demografických jevů
Titile (in english):
Methods of analysis of seasonality in demography
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Gabriela Myšáková
Supervisor:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Opponent:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Thesis Id:
76675
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Demography and Geodemography (31-360)
Study programm:
Demography (N1303)
Study branch:
Demography (DEM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
02/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dekompozice časové řady, X12−ARIMA, kointegrace časových řad, sezónnost, porodnost, sňatečnost, úmrtnost
Keywords:
time-series decomposition, the X12−ARIMA, cointegration of time-series, seasonality, natality, nuptiality, mortality
Abstract (in czech):
Metody analýzy sezónnosti demografických jevů Gabriela Myšáková Abstrakt Předkládaná práce představuje statistické metody, pomocí nichž je možné analyzovat sezónnost v časových řadách. Podrobně jsou popsány tři metody, dekompozice časové řady, metoda X12−ARIMA a kointegrace časových řad. Krátce jsou představeny i další metody vhodné pro obdobné analýzy. Tři hlavní metody jsou následně aplikovány na měsíční demografická data za Česko a vybrané evropské státy, o porodnosti, sňatečnosti a úmrtnosti. Sezónnost byla odhalena u všech třech demografických jevů, a aplikací metody dekompozice časové řady a metody X12−ARIMA byly časové řady rozloženy na jednotlivé složky, u kterých byl pomocí grafického znázornění a slovní interpretace popsán jejich vývoj. Časové řady sňatečnosti a úmrtnosti evropských zemí byly také podrobeny shlukové analýze za účelem odhalení podobnosti a odlišnosti jednotlivých států. Všechny metody byly na data aplikovány pomocí odpovídajících procedur v prostředí statistického softwaru SAS.
Abstract:
Methods of analysis of seasonality in demografy Gabriela Myšáková Abstract The thesis presents statistical methods suited for analysis of seasonality in time-series. Three statistical methods have been thoroughly described, namely the time-series decomposition, the X12−ARIMA method and the cointegration of time-series. Further methods applicable for similar analysis have been briefly discussed as well. Three main methods have been subsequently applied to monthly demographic data for the Czech Republic and chosen European countries by natality, nuptiality and mortality. Seasonality has been discovered in all three demographic events and by using the time-series decomposition and the X12−ARIMA method for time-series lay out to separate units, and those progressions have been track by graphic and verbal interpretation. Cluster analysis has been applied to European countries nuptiality and mortality time-series in order to reveal similarities and dissimilarities among particular countries. All the methods were used onto data set by using appropriate procedures in statistical software SAS.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Gabriela Myšáková 1.55 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Gabriela Myšáková 707 kB
Download Abstract in czech Mgr. Gabriela Myšáková 96 kB
Download Abstract in english Mgr. Gabriela Myšáková 49 kB
Download Supervisor's review RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 132 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 140 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 22 kB