velikost textu

Možnosti využití evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Název v angličtině:
The possibilities of using european grant programmes in the area of health care and education in Hradec Králové region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Klímová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Mgr. Regina Slowik
Id práce:
76519
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Andrea Klímová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Možnosti využití evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání v Královéhradeckém kraji Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 170 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: dotace, alokace, absorpční kapacita, disparita Bakalářská práce přibližuje možnosti pro získání finanční podpory z evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání potencionálním žadatelům v Královéhradeckém kraji za účelem zkvalitnění zdravotní péče a vzdělávání. Poukazuje na značnou finanční alokaci určenou pro uvedené oblasti v současném programovém období 2007– 2013. Popsány jsou i komunitární programy, zejména mezi laickou veřejností méně známé, jejichž význam zesílí po ukončení současného programového období, kdy ostatní dotační programy budou s vysokou pravděpodobností pro ČR zredukovány. Pro inspiraci potencionálním žadatelům při přípravě nových projektových záměrů jsou popsány již realizované projekty, tento popis by měl rovněž zvýšit využití výstupů těchto projektů. V teoretické části je popsáno téměř kompletní aktuální spektrum dotačních programů v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání, v empirické části jsou uvedeny výsledky dotazníkového průzkumu spojeného s rozhovory, provedeného u deseti respondentů.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Andrea Klímová Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Division of Nursing Title of the thesis: The Possibilities of Using European Grant Programmes in the Area of Health Care and Education in Hradec Králové Region Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 170 Number of enclosures: 2 Year of the thesis defence: 2009 Key words: grants, allocation, absorption capacity, disparity The bachelor thesis elucidates the possibilities for obtaining financial support in the area of health care and related education for potential applicants in Hradec Králové Region from the European grant programmes, for the purpose of improving health care and education. A substantial financial allocation intended for the above-mentioned areas in the current programming period of 2007–2013 is emphasized. The Community Programmes which are not well-known especially amongst the non-professional public are also presented. Their importance will increase after the end of the current programming period when it is highly probable that the other grant programmes will be reduced for the Czech Republic. To inspire the potential applicants in preparing new project proposals, the projects which have already been carried out are described. This description should also increase the utilization of outcomes of these projects. The theoretical part gives the almost complete topical spectrum of grant programmes in the area of health care and related education. The empirical part states the results of a questionnaire survey connected with interviews which were carried out in ten respondents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Klímová 3.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Klímová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Klímová 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Regina Slowik 1.4 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.37 MB