velikost textu

Sorrorigenie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sorrorigenie
Název v angličtině:
Nursing Errors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Lienertová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Votroubková
Oponenti:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Jaroslava Pečenková
Id práce:
76507
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Kristýna Lienertová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Sorrorigenie Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 64 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: sorrorigenie, zdravotní sestra, zdravotník, pacient, profese, komunikace. Sorrorigenie představuje problém psychologický, etický, ekonomický. Bezpečí pacientů je pro zdravotnická zařízení prioritou. Docílit však absolutního bezpečí nelze. Předpokladem úspěchu snížení rizika sorrorigenie je aktivní zapojení odborné i laické veřejnosti. Teoretická část práce pojednává o možnostech poškození pacienta zdravotní sestrou, profesi zdravotní sestry pohledem zdravotnické psychologie, komunikací zdravotní sestry v souvislosti se sorrorigenií. V empirické části práce, jsou formou kvalitativního výzkumu, uskutečněny strukturované rozhovory s deseti zdravotními sestrami ve dvou nemocnicích. Cílem výzkumu je zjistit informovanost o sorrorigenii, faktory ovlivňující sorrorigenii, zkušenosti z praxe, možné návrhy prevence sorrorigenie.
Abstract v angličtině:
Abstract Key words: nursing errors, nurse, medical worker, patient, profession, communication Nursing errors represent psychological, ethic, and economic problem. Safety of patients is a priority for all healthcare facilities. However, an absolute security cannot be achieved. Prerequisite for success of risk reduction in nursing errors is a proactive involvement both of qualified and general public. Theoretical part describes possibilities of patient´s injuries caused by a nurse, profession of nurses as regarded by medical psychology, communication of nurses in relation to the nursing errors. Empiric part of the work gives structured interviews in a form of quantitative research with ten nurses in two hospitals. The aim of this research is to determine the awareness of nurse errors, factors affecting nurse errors, work experiences, possible proposals for nurse error prevention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Lienertová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Lienertová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Lienertová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Votroubková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 987 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 912 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.35 MB