velikost textu

Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku
Název v angličtině:
Diel variations of selected elements in arsenic-rich stream at the Mokrsko
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbara Nováková
Vedoucí:
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Oponent:
Petr Skřivan
Id práce:
76476
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
denní cyklus, arsen, stopové prvky, sorbce, biofilm, Mokrsko
Klíčová slova v angličtině:
diel cycle, arsenic, trace elements, sorption, biofilm, Mokrsko
Abstrakt:
Na vzorcích povrchové potoční vody ze zlatonosné lokality Mokrsko byl proveden filtrační a ultrafiltrační experiment, který prokázal, že většina prvků obsažených ve vodě je přítomna v rozpuštěné formě a pro následující odběrové experimenty stačí používat filtry o pórovitosti 0,45 nebo 0,1 m. Následovaly dva dvacetičtyřhodinové odběrové experimenty, během nichž byly každou hodinu odebírány vzorky vody. Výsledky měly prokázat změny rozpuštěných koncentrací stopových prvků v potoční vodě během denního cyklu. K určení možného vlivu sorpce těchto prvků na biofilm byly odebírány vzorky přírodního a uměle vykultivovaného biofilmu. Výsledky potvrdily pravidelné změny rozpuštěných koncentrací As, Sb a Mo s maximy po poledni a minimy brzy ráno. Ostatní prvky se chovaly konzervativně nebo se jejich koncentrace pohybovaly v blízkosti jejich detekčních limitů. Tyto cykly jsou pravděpodobně způsobené sorpcí na biologický a mineralogický substrát v korytě potoka, která je řízena pravděpodobně změnami teploty. Na odebrané vzorky biofilmů se studované prvky vázaly a také u nich docházelo k určitým změnám (přibližně o 35-96%), ovšem bez zjevné závislosti na jejich rozpuštěné obsahy ve vodě.
Abstract v angličtině:
The filtration and ultrafiltration experiment was applied on the stream water at the Mokrsko gold deposit and the results revealed that most of the elements were in the dissolved form and the 0,45 or 0,1 m filters could be used. During two 24-h field experiments, water samples were collected at 1-h intervals in order to prove the diel changes in the concentration and speciation of several trace elements. The determination of sorption processes at the surface of or within the veneer of biofilm has been determined by collecting natural and artificial priphyton. The results showed regular diel changes of As, Sb and Mo with highest concentrations occurring after the moon and the lowest concentrations in the early morning. The dissolved concentrations of other elements are conservative or their values were closed to their detection limits. The diel cycles are caused by changes in adsorption/desorption equilibria induced by diel cycles of temperature. The samples of biofilm revealed increased concentrations of the elements under the study and their diel variation were significant (approximatelly 35-96%); however, biofilm-controlled diel cycles of dissolved concentrations have not been proved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbara Nováková 6.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbara Nováková 238 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbara Nováková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbara Nováková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Drahota, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Skřivan 1020 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 430 kB