velikost textu

Ochrana osobnosti v reklamě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti v reklamě
Název v angličtině:
Protection of personality in advertising
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Ondřejová, LL.M.
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
76464
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závěr Cílem této práce bylo podat ucelený výklad k problematice ochrany osobnosti v reklamě, resp. komerčního využití osobnostních atributů. V prvé části jsem položila teoretické základy ochrany osobnosti poskytované občanským zákoníkem, s důrazem na koncepci všeobecného osobnostního práva jako práva jednotného a na jeho povahu jako práva osobnostního. Zabývala jsem se jednotlivými dílčími osobnostními právy ve vztahu k danému tématu, tedy hlavní důraz byl kladen na ty osobnostní atributy, které jsou v nejvyšší míře užívány, popř. zneužívány k reklamním účelům. Dále byly rozebrány právní prostředky ochrany s odkazem na praktické využití těchto sankcí na konkrétních příkladech. Ve stejném schématu jsem popsala ochranu proti nekalé soutěži poskytovanou obchodním zákoníkem. Teoretická kapitola, zabývající se generální klauzulí nekalé soutěže a zvláštními skutkovými podstatami byla následně blíže rozebrána v kapitole, týkající se možného střetu nekalé soutěže a ochrany osobnosti. Prostředky nápravy u obou těchto koncepcí byly porovnány a uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých úprav. Konečně jsem ve stručnosti podala výklad k možnosti ochrany osobnosti prostřednictvím samoregulačního orgánu, neboť plní významnou roli vedle soukromoprávní a veřejnoprávní regulaci, kterou plnohodnotně doplňuje. Ve stručnosti se práce dotkla i problematiky neoprávněného využití osobnostních práv v reklamě v právních systémech common law. Neboť nejpropracovanější úpravu ochrany osobnosti mají ze zemí common law Spojené státy americké, hlavní důraz byl kladen na výklad v USA. K této problematice dosud nebyla vydána publikace v českém jazyce, proto jsem čerpala ze zahraniční literatury a judikatury. Ve zkratce jsem uvedla historický vývoj osobnostních práv v USA, neboť je podle mého názoru nezbytný pro pochopení koncepce right of publicity. K bližšímu uvedení do problematiky sloužily příklady, uvedené v části druhé, na kterých byly popsány specifika této úpravy – postmortální ochrana, význam Prvního dodatku, různá rozsah úpravy v jednotlivých státech. Rovněž zde byly uvedeny i další možnosti ochrany skrze práva duševního vlastnictví, deliktního práva a nekalé soutěže. Prostřednictvím těchto institutů je zabezpečeno komerční využití osobnosti ve Velké Británii. Právní úpravě Velké Británie byl věnován prostor opět i v části druhé, především v souvislosti s vlivem Evropského soudu pro lidská práva. Na příkladech v části druhé byly ukázány právě tyto teoretické základy a problémy s tím spojené, především, co se týče peněžitého zadostiučiní. Tuto část jsem rozdělila na kapitoly, věnující se různým „kategoriím osob“. O odlišnostech, týkajících se podmínek právní ochrany, poskytované těmto jednotlivým kategoriím, lze hovořit pouze v právu commom law. Toto dělení jsem ale provedla i na případech v České republice, byť není právní režim ochrany odlišný, na tyto osobnosti a přístup k nim se kladou specifické nároky. Jednalo se tedy o celebrity a její zvláštní kategorii – sportovce, dále politiky a konečně běžné osoby. Závěrem se nabízí otázka, zda s růstem důležitosti osobnostních práv v celosvětové dimenzi, lze poskytnout ochranu osobnostních práv před neoprávněným komerčním využitím na mezinárodní úrovni. Práva k duševnímu vlastnictví jsou komplexně upravena prostřednictvím mezinárodních úmluv, lze tohoto dosáhnout u problematiky komerčního využití osobnosti, která si této ochrany v důsledku globalizace žádá? Nejproblematičtější by zřejmě bylo dosažení konsenzu ohledně povahy tohoto práva. Toto právo je ve většině zemí nahlíženo jako hybridní, tedy z části majetkové a z části osobnostní. Pro majetkovou dimenzi tohoto práva hovoří odlišovací schopnost, tedy majetkové právo odlišuje majetek jedné osoby od druhé. Zisky plynoucí z majetkového práva jsou plody práce a snahy, čímž se obohacuje i společnost. Pro osobnostní dimenzi mluví to, že osobnostní právo je již ve sféře privátní. A dále, že tvoří konkrétní identitu člověka. Lze uzavřít, že koncept spojení majetkových a osobnostních aspektů v tomto právu je patrné stále ve více zemích. Naopak blízké jsou si oba systémy tím, že ve většině zemí je platný univerzální koncept lidských práv, a tedy i ochrana identity a důstojnosti. Ve většině zemí existují zpravodajská a umělecká licence a souhlas jako základní omezení neoprávněnosti využití těchto atributů. Tomuto sbližování jistě přispívá i judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Problematika komerčního využití osobnostních atributů lze být zkoumána z více pohledů a lze se zaměřit na její různé aspekty. Tato práce se věnovala pouze ochraně fyzické osoby, jejíž osobnostní atributy byly využity v reklamě. Možnost nápravy pro osoby právnické s ohledem na rozsah práce nebyla zmiňována. Rovněž jsem se omezila na nejzákladnější druhy reklamní praxe –tedy reklamu, tzv. merchandising a obecně podporu prodeje. Doufám, že se mi v této práci podařilo podat ucelený pohled alespoň na základy této problematiky a na přiblížení možnosti ochrany prostřednictvím různých prostředků a dále přinést jiný pohled na danou problematiku díky přiblížení úpravy v common law a aktuální judikatuře.
Abstract v angličtině:
English resumé The subject of my thesis is Protection of personality in advertising. The aim was to describe in basic points of view the legal protection of personality rights in a specific area –advertising. The problem lies in the situation if someone uses other's name or photograps, likeness or descriptive attributes of personality without permission and for an exploitative purpose. The thesis is divided into two parts. The first general part starts with the description of the origin of the advertising and its development during the last two centuries. As the main idea of the whole thesis – advertising, it was necessary to present a legal definition of this term. The general part explains the bases of the legal protection of personality rights: 1) the main principles – property law concept or human dignity concept, 2) the statutory provisions in specific codes, 3) who is able to sue, 4) limitations on liability for news and commentary, creative works and administrative purpose, 5) protection of fundamental rights such as the right to one' name, likeness, the right to protect one's honour, good name, privacy etc. 6) the legal means of protection and compensation under the Civil code. Second chapter consider the unfair competition perspective. Unfair competition is regulated under the Commercial Code which prohibits any false or misleading designation of origin, description or representation of a product. This applies to appropriation of personality as well. So the third chapter deals with the relationship and with the common tools of protection under these two codes. The means of protection are divided into two units. The first one is created by general means of protection of personal rights. They are called general, because they are not connected only to personality rights. This unit includes agreement, self-help, protection of state administration body and court protection. The other unit is created by specific means of protection of personal rights which can be found in Civil Code § 13 – they are used to eliminate an unauthorized interference and satisfaction suit can be used to grant an adequate satisfaction. The same tools are in the Commercial Code but with other conditions. Forth chapter describes the ethic self-regulation represents Czech Advertising Standards Council. And at the end of first theoretical part I dedicated the commercial appropriation of human personality and its regulation in different legal system – mainly in the US and the UK. It was explained the history of development of right of privacy and its transformation into the right of publicity. The scope and limits, elements of liability for unlawful use of name or likeness and other torts like passing off in the UK and it's relationship with unfair competition. The second part of the thesis deals with the practical cases in Czech republic and common law jurisdiction concern with celebrities, politicians and athletes and of course common citizen. The aim was to show the main differences and common signs on the actual case law. At the end of the thesis I rumarised the point sof similarity and of diference in approaches taken to the protection of personality and put the question if it is possible to create a trans- nation law of publicity I hope that I reached the aim and this thesis provides comprehensive view of the commercial appropriation of human personality and its regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 263 kB