velikost textu

Příprava chimerických VLP myšího polyomaviru nesoucích epitopy maligního melanomu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava chimerických VLP myšího polyomaviru nesoucích epitopy maligního melanomu
Název v angličtině:
Construction of mouse polyomavirus chimeric VLP bearing melanoma epitopes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Kojzarová
Vedoucí:
RNDr. Alena Morávková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Id práce:
76429
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myší polyomavirus, VP1, VLP, imunoterapie, maligní melanom
Klíčová slova v angličtině:
mouse polyomavirus, VP1, VLP, immunotherapy, malignant melanoma
Abstrakt:
ABSTRAKT: Hlavní kapsidový protein virů z čeledi Polyomaviridae je schopen samovolně se uspořádat do viru podobné částice (virus-like particle, VLP), a to i bez přítomnosti minoritních proteinů, nespecificky vázat cizorodou DNA a rozpoznat receptor na povrchu buňky. Tyto vlastnosti ho předurčují k použití coby vektoru v genové terapii nebo imunoterapii. Už dříve bylo zjištěno, že VLPs myšího polyomaviru výrazně stimulují imunitní systém a mají silný adjuvantní účinek. Chimerické VLPs odvozené od myšího polyomaviru nesoucí cizorodý antigen či epitop by podle našich předpokladů po imunizaci měly vyvolat přesně cílenou odpověď imunitního systému. Hlavní překážkou je volba imunogenu dostatečně silného k vyvolání adekvátní imunitní odpovědi. Cílem této práce bylo za pomoci metod genového inženýrství zkonstruovat chimerické částice nesoucí na svém povrchu epitop maligního melanomu, který je znám jako jeden z nejimunogennějších nádorů. Pro účely budoucího výzkumu imunogenních účinků těchto částic byly zkonstruovány tři typy VLPs. Jednalo se o částice nesoucí epitopy lidského melanomu, další obsahující epitop melanomu myšího a kontrolní částice s ovalbuminovým epitopem. K účelům produkce chimerických proteinů byl použit bakulovirový expresní systém. Elektronovou mikroskopií bylo ověřeno, že vnesením nádorového epitopu do jedné z povrchových smyček proteinu VP1, konkrétně DE smyčky, nebyla nijak narušena schopnost samouspořádávat se do VLPs, ani stabilita vznikajících částic. Zároveň si všechny typy vytvořených chimerických částic zachovaly schopnost účinně vstupovat do savčích buněk. Schopnost těchto částic vyvolat protinádorovou imunitní odpověď bude dále zkoumána s využitím zvířecích modelů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Major capside protein of Polyomaviridae family viruses is able to selfassemble into virus-like particle (VLP) even without the presence of minor proteins, bind exogenous DNA non-specifically and recognise the receptor on the cellular surface. These characteristics determine its use as vector in gene therapy or immunotherapy. It was discovered before that MPyV VLPs significantly stimulate immune system and have strong adjuvant effect. Chimeric VLP derived from mouse polyomavirus carrying exogenous antigene or epitop is supposed to elicit specifically targeted immune response after immunisation. The main obstacle is choice of immunogene that is strong enough to cause adequate immune response. The goal of this thesis was to construct chimeric particles carrying epitop of malignant melanoma, one of the most immunogenic tumours, on their surface, using methods of genetic engineering. For future research of particle’s immunogenic properties three types of particles were developed – particles with human and mouse melanoma epitopes, respectively and control particles with ovalbumine epitop. For the purpose of production of chimeric protein was used baculovirus expression system. It was verified then, with the use of electron microscopy, that introduction of tumour antigen into one of surface loops of VP1 protein, namely DE loop, didn’t disrupt the ability of selfassembly into VLPs nor the stability of newly formed particles. All three types of particles were able to enter mammalian cells efficiently. Ability of these particles to elicit antitumour immune response will be further researched with use of animal models.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Kojzarová 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Kojzarová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Kojzarová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alena Morávková, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 81 kB