velikost textu

Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals
Název v češtině:
Transportní a optické vlastnosti monokrystalů CdTe/CdZnTe
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Štěpán Uxa
Školitel:
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Oponenti:
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ing. František Dubecký, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Roman Grill, CSc.
Id práce:
76369
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (4F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
CdTe, metoda přechodných proudů, elektrické pole, absorpční hrana, šířka zakázaného pásu
Klíčová slova v angličtině:
CdTe, transient-current technique, electric field, absorption edge, bandgap energy
Abstrakt:
Název práce: Transportní a optické vlastnosti monokrystalů CdTe/CdZnTe Autor: Štěpán Uxa Katedra: Fyzikální ústav UK Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Práce je zaměřena na studium vnitřního elektrického pole a teplotní závislosti absorpční hrany vzorků CdTe a CdZnTe. V první části práce je studováno elektrické pole rovinných detektorů záření pomocí metody přechodných proudů (TCT). Je předsta- vena ucelená teorie propojující TCT měření s měřeními účinnosti sběru náboje (CCE) studovaného detektoru, vedoucí ve výsledku k vyvinutí dvou nových iteračních metod pro zpracování experimentálních dat. Tyto metody mohou být použity vždy, kdy lze vnitřní elektrické pole v detektoru aproximovat lineárních profilem. V druhé části práce jsou před- stavena vysokoteplotní měření propustnosti tenkých vzorků CdTe, z nichž je vyhodnocena teplotní závislost šířky zakázaného pásu. Je to zároveň poprvé, kdy byla taková měření provedena ve zvýšeném tlaku kadmiových par, což významně snižuje sublimaci vzorků během měření. Klíčová slova: CdTe, metoda přechodných proudů, elektrické pole, absorpční hrana, šířka zakázaného pásu
Abstract v angličtině:
Title: Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals Author: Štěpán Uxa Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Assoc. Prof. Eduard Belas, PhD, Institute of Physics of Charles University Abstract: The thesis is focused on a study of internal electric field and temperature dependence of the absorption edge of CdTe and CdZnTe samples. In the first part of the thesis the transient-current technique (TCT) is used for investigations of electric fields within planar radiation detectors. The original comprehensive theory that links together TCT measurements with measurements of detector’s charge-collection efficiency (CCE) is presented. This approach results in the development of two new iterative methods for processing of experimental data which can be used in any situation when the internal electric field can be approximated by a linear profile. In the second part of the thesis high temperature measurements of transmittance of thin polished CdTe samples are presented, leading to the estimation of the temperature dependence of the bandgap energy from calculated spectra of absorption coefficient. This is for the first time when measurements in a Cd overpressure have been performed which significantly reduces sample sublimation. Keywords: CdTe, transient-current technique, electric field, absorption edge, bandgap energy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Štěpán Uxa 4.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Štěpán Uxa 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Štěpán Uxa 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Eduard Belas, CSc. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. František Dubecký, CSc. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 237 kB