velikost textu

Photon strength functions in Gd isotopes studied from resonance neutron capture

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Photon strength functions in Gd isotopes studied from resonance neutron capture
Název v češtině:
Fotonové silové pole v izotopech Gd studované rezonančním záchytem elektronů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jiří Kroll, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
doc. Carlos Granja, PhD.
Konzultant:
doc. Ing. František Bečvář, DrSc.
Id práce:
76366
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Jaderná fyzika (4F10)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Hustota jaderných hladin, Fotonová silová funkce, Nůžkový mód, Extrémní statistický model, DICEBOX, DANCE
Klíčová slova v angličtině:
Nuclear level density, Photon strength function, Scissors mode, Extreme statistical model, DICEBOX, DANCE
Abstrakt:
Název práce: Fotonové silové funkce v izotopech Gd studované rezonančním záchytem neutronů Autor: RNDr. Jiří Kroll Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Studium fotonových silových funkcí probíhá již více než šedesát let. Za tuto dobu byla vytvořena celá řada teoretických modelů, které se pokoušejí objasnit experimentální výsledky. Korektnost těchto modelů je však stále velice diskutabilní a její ověření je v současné době předmětem intenzivní experimentální i teoretické činnosti. V předkládané práci studujeme fotonové silové funkce na základě analýzy spekter γ-záření doprovázejícího radiační záchyt neutronů na izolovaných neutronových rezonancních jader 152,154−158Gd. Experimentální data byla nameřena pomocí segmentovaného kalorimetru DANCE, který je instalován v Los Alamos Neutron Scattering Center v Novém Mexiku, USA. Experimentální spektra jsou následně porovnána s výstupy Monte Carlo simulace elektromagnet- ického rozpadu jader DICEBOX, založené na předpokladu platnosti tzv. Ex- trémního Statistického Modelu. Odezva detektoru na vygenerované γ-kaskády je následně vypočtena pomocí Geant4 kódu. Z analýzy získaných experimentálních dat je zřejmé, že nůžkový vibrační mód přítomný v magnetických dipólových přechodech, který hraje zásadní roli v elektromagnetických rozpadech těžkých de- formovaných jader, je vystaven nejen nad základním stavem, ale také nad excito- vanými stavy všech studovaných Gd izotopů. Navíc síla tohoto módu pozorovaná v lichých produkovaných jádrech 157,159Gd je výrazně vyšší nežli v sudo-sudých 156,158Gd produktech. Z experimentálních dat také vyplývá, že elektrické dipólové přechody nejsou popsatelné ve všech studovaných jádrech identickým modelem fotonové silové funkce. Porovnání výsledků zpracování experimentálních dat s výstupy počítačových simulací se tak stává základním nástrojem studia korekt- nosti teoretických modelů. Klíčová slova: Hustota jaderných hladin, Fotonová silová funkce, Nůžkový mód, Extrémní statistický model, DICEBOX, DANCE
Abstract v angličtině:
Title: Photon strength functions in Gd isotopes studied from resonance neutron capture Author: RNDr. Jiří Kroll Department: Intitute of particle and nuclear physics Supervisor: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D., Intitute of particle and nuclear physics Abstract: Photon strength functions have been studied for more than sixty years. A number of theoretical models was proposed to describe experimental data during that time. However, the correctness of these models is still very questionable and its verification is the subject of very intensive experimental and theoretical activity at present time. In this thesis the analysis of spectra of γ rays following the radiative capture of neutrons on isolated neutron resonances of 152,154−158Gd nuclei is used to study photon strength functions. Experimental data were measured using segmented DANCE calorimeter that is installed at Los Alamos Neutron Scattering Center in New Mexico, USA. Experimental spectra are then compared with the outputs of Monte Carlo simulation of nuclear elec- tromagnetic decay, performed by DICEBOX code, that is based on the validity of the so-called Extreme Statistical Model. The response of the detector system to generated γ cascades was subsequently calculated using the Geant4 code. An analysis of the data clearly indicates that magnetic dipole scissors vibrational mode, that plays a crucial role in γ-decay of heavy deformed nuclei, is build not only on the ground state, but also on excited levels of all studied Gd nuclei. Moreover, the strength of this mode observed in odd 157,159Gd product nuclei is significantly higher compared to even-even 156,158Gd products. Experimental data also show that electric dipole transitions cannot be described with the same model of photon strength function used for all Gd nuclei studied. Comparison of experimental data with the outcomes of computer simulations thus becomes the basic tool for studying correctness of theoretical models. Keywords: Nuclear level density, Photon strength function, Scissors mode, Ex- treme statistical model, DICEBOX, DANCE
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Kroll, Ph.D. 11.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Kroll, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Kroll, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Carlos Granja, PhD. 775 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. 485 kB