velikost textu

Výuka informatiky na gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka informatiky na gymnáziích
Název v angličtině:
Computer Science Education at Grammar Schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniel Lessner
Školitel:
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Ľubomír Salanci, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Id práce:
76352
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (4M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktika informatiky, informatické myšlení, všeobecné gymnázium, didaktická transformace, design-based research
Klíčová slova v angličtině:
computer science education, computational thinking, secondary general education, pedagogical content transformation, design-based research
Abstrakt:
Název práce: Výuka informatiky na gymnáziích Autor: Daniel Lessner Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí disertační práce: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D., KSVI Abstrakt: Informatika není předepsanou součástí všeobecného vzdělávání v Česku. Nedo- statek publikovaných zkušeností brání hledání shody v základních otázkách, např. jestli je výuka informatiky ve všeobecném vzdělávání vůbec možná, jestli je pro- spěšná, jaké má sledovat vzdělávací cíle a co má být učivem. Cílem této práce je na uvedené otázky nabídnout empiricky ověřené odpovědi na úrovni gymná- zia. S pomocí rozličné literatury byly identifikovány fundamentální ideje školské informatiky. Na těchto idejích byl vystavěn program výuky na gymnáziu. Návrh programu byl v souladu s metodologickým rámcem design-based research opa- kovaně testován, vyhodnocován a upravován. Byla sledována úroveň dovedností, které si žáci osvojili, a s pomocí dotazníků také jejich vlastní pohled na nově poja- tou výuku. Ukázalo se, že s odpovídající úrovní obtížnosti a zacílením je výuka informatiky na gymnáziu proveditelná a pro žáky užitečná. Vytvořený program výuky je k dispozici ve formě učebnice. Výsledky této práce tak pomáhají s pro- bíhajícími přípravami zavedení informatiky do českých škol. Klíčová slova: didaktika informatiky, informatické myšlení, všeobecné gymná- zium, didaktická transformace, design-based research
Abstract v angličtině:
Title: Computer Science Education at Grammar Schools Author: Daniel Lessner Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D., Department of Software and Computer Science Education Abstract: Computer science is not a required component of general education in Czechia. The lack of published local experience impedes the search for general agreement in basic questions, such as: Is computer science in general education possible? Is it beneficial? What educational goals should it have, what topics should it cover? The goal of this thesis is to offer empirically verified answers to these questions, considering grammar school level (students 15–18 years old) in Czechia. A set of fundamental ideas of computer science has been identified and used to develop an introductory course. The course was repeatedly tested, evaluated and improved, following the design-based research methodology. The level of students’ achieve- ments as well as their own view of the novel approach to teach “informatics” was tracked. Contrary to the widely held belief (in Czechia), it turned out that computer science in general secondary education is possible and beneficial for the students, as long as the level of difficulty and specific goals are chosen appro- priately. The course is available as an online textbook. The results of our work directly support the recent and ongoing effort to introduce computer science into the Czech educational system. Keywords: computer science education, computational thinking, secondary gene- ral education, pedagogical content transformation, design-based research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Lessner 11.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Daniel Lessner 28.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Lessner 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Lessner 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ľubomír Salanci, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 661 kB