velikost textu

Identita řecké menšiny a její transnacionální aktivity v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita řecké menšiny a její transnacionální aktivity v ČR
Název v angličtině:
Identity of the greek minority and its transnational activities in the CR
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hluchá
Vedoucí:
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.
Id práce:
76196
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro SŠ tělesná výchova - geografie (UTVZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řecká menšina, migrace, identita, transnacionalismus, diaspora
Klíčová slova v angličtině:
greek minority, migration, identity, transnationalism, diaspora
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavní náplní této práce je zhodnocení stavu řecké menšiny na území České republiky v kontextu příchodu, usazení a postupného začlenění do majoritní společnosti. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného stavu menšiny a její transnacionální praktiky/aktivity. Řecká menšina je na našem území početně stabilizována a plně integrována do majoritní společnosti. Typickým projevem menšiny je identifikace s ostatními členy minority jednak pomocí jejich organizací, ale také díky vnitřnímu ztotožňování se se zemí původu, tj. Řeckem, tradiční kulturou, historií, kuchyní a jazykem. Práce je strukturována do osmi částí, které jsou významné z hlediska pochopení problematiky řecké menšiny na našem území, v kontextu nedobrovolně motivované emigrace z válkou zmítaného Řecka v padesátých letech dvacátého století. V práci jsou použity metody sekundární analýzy a terénního výzkumu (dotazníkové šetření). Při vyhodnocování výsledků pak byly použity jednoduché statistické metody. Klíčová slova: řecká menšina, migrace, identita, transnacionalismus, diaspora.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main content of this Thesis is to assess the situation of the Greek minority in the territory of the Czech Republic in the context of its arrival, settlement and integration to the major society. The aim is to assess the current situation of the minority and its transnational activities. The Greek minority in our country is numerically stable and fully integrated into the main society. The typical feature of minority is the identification with other members of minority trough their organizations and also through the internal identification with the country of their origin (namely Greece), by the traditional culture, history, cuisine and language. The Thesis is divided into eight parts that are relevant to understanding the problems of Greek minority in our country in the context of involuntary emigration from war torn Greece in the 1950’s. The methods used in this thesis were the secondary analyses and the field research (the questionnaire survey). The simple statistical methods were used to gain final result. Key worlds: Greek minority, migration, identity, transnational, diaspora.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hluchá 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Hluchá 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Hluchá 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Janská, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB