velikost textu

Studium interakce systémů oxid ceru-kov s plyny - oxidace oxidu uhelnatého a dekompozice metanolu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium interakce systémů oxid ceru-kov s plyny - oxidace oxidu uhelnatého a dekompozice metanolu
Název v angličtině:
Study of cerium oxide-metal interaction with gases - carbon monoxide oxidation and methanol decomposition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tatiana Zahoranová
Školitel:
doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
RNDr. Ivan Jirka, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Id práce:
76081
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a rozhraní (4F5)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Au/CeO2, CO oxidácia, CeOx/Pt(111), rozklad metanolu
Klíčová slova v angličtině:
Au/CeO2, CO oxidation, CeOx/Pt(111), methanol decomposition
Abstrakt:
Název práce: Studium interakce systémů oxid ceru-kov s plyny - oxidace oxidu uhelnatého a dekompozice metanolu Autor: Tatiana Kolářová Katedra/Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Dizertačná práca je venovaná štúdiu dvoch typov katalytických systémov na báze oxid céru-kov. Systémy boli charakterizované rôznymi metódami analýzy povrchov. Prvá časť sa zaoberá vplyvom parametrov prípravy na charakter zlatých nanočastíc deponovaných z roztoku na naprašovanú vrstvu oxidu céru. Katalytická aktivita pripravených systémov Au/CeOx/(C)/Si, obsahujúcich častice s priemernou veľkosťou 4-10 nm, bola testovaná pri CO oxidácii za atmosférického tlaku. Výsledky ukazujú, že so zvyšujúcim sa množstvom zlata na povrchu vzoriek zaznamenávame počas reakcií rastúcu produkciu CO2. Práca sa ďalej zaoberá prípravou inverzného modelového systému CeOx/Pt(111). Na tomto systéme bola sledovaná adsorpcia metanolu za nízkych teplôt a jeho rozklad pri následnom ohreve. Z prezentovaných výsledkov je zrejmé, že rozklad metanolu na inverzných systémoch CeOx/Pt(111) prebieha odlišným spôsobom ako v prípade čistej platiny a hrubej vrstvy CeO2/Pt(111). Vplyv na priebeh rozkladu metanolu a prítomnosť konkrétnych fragmentov má stupeň oxidácie vrstvy CeOx, ako aj jeho množstvo. V prípade oxidovaných vrstiev skúmaného systému dochádza po ohreve k úplnému rozkladu a desorpcii uhlíkatých zvyškov po rozklade metanolu, čo predstavuje výhodu ako anódový materiál v palivových článkoch. Prednosťou redukovaných vrstiev je výrazná dekompozícia metanolu už za nízkych teplôt. Klíčová slova: Au/CeO2, CO oxidácia, CeOx/Pt(111), rozklad metanolu
Abstract v angličtině:
Title: Study of cerium oxide-metal intraction with gases – carbon monoxide oxidation and methanol decomposition Author: Tatiana Kolářová Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr., Department of Surface and Plasma Science Abstract: Dissertation thesis is focused on the study of two catalytic systems on the basis of cerium oxide-metal. The systems were characterized by various methods of surface analysis. The first part of the work concerns influence of the preparation parameters on the character of gold nanoparticles deposited onto the sputtered cerium oxide layers from a solution. Catalytic activity of prepared Au/CeOx/(C)/Si systems, containing particles with the mean sizes of 4- 10 nm, was tested toward CO oxidation at atmospheric pressure. The results show that with increasing amount of gold present on the samples, also the productivity of CO2 during the reactions grows. The work is further focused on the preparation of an inverse model CeOx/Pt(111) system. On this system, adsorption of methanol at low temeperatures and its decomposition during a heating was studied. It is apparent from presented results that the decomposition of methanol on the inverse CeOx/Pt(111) systems behaves in a different way than on a clean platinum sample or a thick CeO2/Pt(111) layer. Oxidation state of a cerium oxide layer and also its amount influence the methanol decomposition and the presence of particular methanol fragments. Heating of oxidized samples after methanol adsorption leads to a complete decomposition and desorption of carbonate species, which means an advantage in fuel cell application as anode material. Benefit of reduced samples is substantial decomposition of methanol already at low temperatures. Keywords: Au/CeO2, CO oxidation, CeOx/Pt(111), methanol decomposition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tatiana Zahoranová 8.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tatiana Zahoranová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tatiana Zahoranová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. 580 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivan Jirka, CSc. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 153 kB